ani_nova.gif (2304 bytes)IKONOGRAFIE
maleb ve Znojemské rotundě
Ikonografická problematika románské výmalby Znojemské rotundy
Petr ŠIMÍK

Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb


LEGENDA
Konec strany
IKONOGRAFIE –
Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb – 
2. část (c).
Petr Šimík – 23.12.1999
2. část (c) – Formulace hypotézy (dokončení)
Hypotézy [ L. Konečný ]
[ J. Zástěra ] [ Původ mandlového tvaru štítů | Inspirační zdroje autorů maleb | Biskupské mitry | Zapůjčená ruka | Rotunda vstoupila do třetího tisíciletí ]
[ P. Šimík ]
[ 1a 1b 2a 2b 2c 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b 10c 10d 11 12 ]
[ Porovnání hypotéz | Systematické utřídění hypotéz | Pohan v církevní stavbě?! |
Plášť moravských králů | Bořivojův moravský původ 123 | Bořivoj a hrob K1 | Otočené štíty, šišák sv. Václava, pláště knížat | Boleslav I. – kníže a bratrovrah? | Odznak hodnosti Vladislava I.? | Denáry moravských údělníků | Sinajský klášter | Kamenné kříže z Dobšic | Levá, nebo pravá? | Kniha | Náramky knížat | Malby a stavba rotundy 1 a 2 ]

Ikonografie 3. pásu maleb – 2. část: Formulace hypotézy (dokončení)

LEGENDA: čísla v hranatých závorkách označují pro snadnější orientaci pořadí jednotlivých knížecích postav. Ve třetím pásu maleb, za tzv. „Přemyslovskou scénou“, 8 postav v plášti [01-08], které pokračují ve čtvrtém pásu devíti postavami bez pláště [09-17] a deseti postavami v plášti [18-27]. Postava s pořadovým číslem [26] s korunou a žezlem je jedinou postavou, na jejímž určení se shoduje zatím většina hypotéz – král Vratislav I. (dle O. Votočka Přemysl Otakar I.). Literaturu, na niž se tato hypotéza odvolává, najdete přehledně zpracovánu v abecedním uspořádání dle jednotlivých autorů pod tlačítkem PUBLIKACE. Číslování denárů v textu dle katalogu J. Šmerda: Denáry české a moravské, Brno 1996. ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Jízdní družina
Konec strany
Čísla v hranatých závorkách.

3. pás: Tzv. „přemyslovská scéna“

ps_pos2n.jpg (9963 bytes)Vraťme se nyní podrobněji k tzv. „Přemyslovské scéně“. Vpravo od apsidy za kněžnou ve svatebním rouchu obrazy 3. pásu začínají triumfálním příjezdem Metoděje („V“ vzor na plášti) a Konstantina do Znojma-Hradiště, v čele s králem Rostislavem (obr. 5), který jim s manželkou a obrovským množstvím jásajícího lidu vyjel vstříc před brány města, kde je slavnostně přivítal (viz římský originál „Italské legendy“, MMFH II., 1967, s. 127, pozn. 1, s. 128, pozn. 5 a 7. In: J. Zástěra: Znojemská rotunda a Velká Morava, 1990, s. 209, 210, pozn. 47 a 49 na s. 247). Symbolicky tak uvádí misii Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu (v roce 863). ZPĚT na začátek strany
LEGENDA
Král Rostislav a příchod byzantské misie
Konec strany
3. pás maleb – formulace hypotézy: tzv. „Přemyslovská scéna“, 1. část: POSELSTVO.

 

lem06.jpg (1979 bytes)ani_sipl.gif (699 bytes)
Vzor na lemu pláště vedoucího jezdce vpravo.

V obecné rovině je zde král Rostislav jedoucí na bělouši v čele skupiny podán jako hlavní iniciátor příchodu byzantské misie. Zleva kněžna Miloslava, Metoděj a KonstantinZcela jednoznačně nás na to upozorňuje gesto ukazováčku pravé ruky jezdce za ním, podle této hypotézy Metoděje (viz obr. vpravo, postava nejblíže k nám). Srovnej „V“ vzor na jeho plášti se stejným vzorem na obrazu Metoděje v následné oráčské scéně níže.
Poznámka: Zatímco v římském originálu Italské legendy (biskup velletrijský Gauderich, před r. 882) je ještě jmenován Rostislav, v jejím pražském rukopisu (biskup Lev Ostijský, 12. stol.) na místě Rostislavova jména již čteme „Svatopluk“. Biskup z Velletri Gauderich byl s Konstantinem a Metodějem za jejich římského pobytu v přímém kontaktu prostřednictvím papežského sekretáře a knihovníka Anastazia (J. Zástěra 1990, s. 209).
Rostislavova manželka, jako poslední v trojici jezdců (viz obr. vpravo), se obrací zpět a ukazuje na postavu nevěsty s kalichem v rukou (fundátorku). Toto gesto nás má asi upozornit, že se jedná o stejnou postavu a vytváří z 3. pásu maleb uzavřený logický kruh.
ZPĚT na začátek strany
3. pás - tzv. Přemyslovská scéna – poselstvo
3. pás – tzv. Přemyslovská scéna – oráč
Konec strany
Král Rostislav a příchod byzantské misie.

 

Jaroslav Zástěra: Znojemská rotunda a Velká Morava, Brno 1990, s. 209.

Tři jezdci na koních – detail. Metoděj ukazuje prstem pravé ruky na na krále Rostislava v čele, který uvádí byzantské poselstvo do svého sídla. Snímek v UV světle pořídil v roce 1999 restaurátor ak. mal. František Sysel.

Poznámka: Podle D. Třeštíka se ovšem jedná pouze o „běžné gesto, které má oživit scénu, a sotva co lze z něj vyvozovat“ (!?) (D. Třeštík: Objevy ve Znojmě, 1987, s. 558; 2000, s. 77). Ženská postava v jízdní družině samozřejmě nevyhovuje Třeštíkově koncepci výkladu této scény, protože Kosmas se ve spojitosti s Libušiným poselstvem zmiňuje výhradně o mužích.
ps_orb2n.jpg (13885 bytes)Oráčská scéna, kterou lze chápat jako další políčko téhož filmového pásu, by potom mohla symbolicky zpodobňovat založení města, potažmo státu (A. Friedl 1966, J. Zástěra 1986) vyoráním posvátné první brázdy (výstavba nových hradeb s kamennou čelní plentou ve Znojmě-Hradišti?).  ZPĚT na začátek strany
Král Rostislav a příchod byzantské misie
3. pás – tzv. Přemyslovská scéna – kněžna s diadémem
Konec strany
3. pás maleb – formulace hypotézy: tzv. „Přemyslovská scéna“, 2. část: ORÁČSKÁ SCÉNA.

 

lem06.jpg (1979 bytes)ani_sipl.gif (699 bytes)
Vzor na lemu pláště oráče uprostřed.

A. Friedl (1953, s. 10; 1966, s. 52): „Oráč totiž není jen zákonodárcem, je především zakladatelem města a v přeneseném smyslu i zakladatelem státu. Tuto symboliku postihl již raný středověk ve výkladu starých latinských slov“.
„Ten, kdo orá brázdu, orá ji býkem, a tam kde oral, postaví zeď. Tam, kde chce míti bránu, pluh pozvedne a nese (portat), místo nazve branou (porta). Tak vykládají význam posvátné orby biskup Isidor Sevilský (570-636) ve svých »Etymologiích« a pozdější autor Hrabanus Maurus (784-856) ve svých traktátech »De universo« a »De rerum naturae«. Isidorovy »Etymologie« jsou obsažnější potud, že vykládají velmi podrobně původ a smysl slova »urbs«. Dovídáme se, že slovo »urbs« = město pochází od slova »urbis« = pluh nebo od »urbum« = pluhová kleč, a to proto, že pluhem se vyznačovaly hradby nově zakládaného města“.
Antonín Friedl: Královská kaple sv. Kateřiny ve Znojmě, Průvodce, Čedok, Praha 1953, s. 10.

Antonín Friedl: Přemyslovci ve Znojmě, Odeon, Praha 1966, s. 52.

Král-oráč – zakladatel mocné dynastie

Takový námět (založení státu) ale hlavním tématem znojemského obrazu asi nebyl. Vzhledem k tomu, že Rostislav je až   š e s t o u   postavou v následné posloupnosti osmi panovníků, o povolání prvního knížete k vládě proto ani o založení státu zde asi nepůjde. Protože součástí oráčské scény je také postava kněžny s byzantským diadémem (vpravo za stromem – viz dále), základem je tu pravděpodobně, kromě zachycení konkrétní historické události (příchod Konstantina a Metoděje na Moravu) a posvátné orby, i „ritus »svatého sňatku«, avšak určený ne pouze k zajištění plodnosti a úrody, nýbrž k dosažení královské vlády, jak se zmiňuje D. Třeštík (1985, s. 14) v souvislosti s irskou verzí mýtu; král-oráč se současně stává zakladatelem mocné dynastie (s. 13). Čehož důkazem jsou i malby v rotundě, konkrétně 4. pás s vyobrazenou mocnou dynastií Přemyslovců.
Také A. Friedl (1953, s. 10), i když vyobrazeného Rostislava nahradil smyšleným Přemyslem, uvádí, že: „Přemysl jako představitel privilegovaného rodu je svatým oráčem, věštcem magicky ovládajícím přírodu, zákonodárcem a zakladatelem dynastie, zosobňující stát“. A. Friedl (1966, s. 53): Kristián, Kosmas, Přemysl a vznik státu. „Oba tyto literární prameny dokládají, že povědomí o jeho legendárním původu trvalo i v nepsaném lidovém podání. Lid sám se stal spolutvůrcem národních dějin: racionálně vykládal věci nadsmyslné a za symboly dosazoval konkrétní osobnosti. Tak proměnil magického a posvátného oráče v zakladatele národní dynastie. V. Karbusický (1995, s. 173) uvádí, že Kristiánův tvar pověsti o moudrém a přemýšlivém oráči je vlastní kombinace buď vládnoucího rodu, nebo legendistova o původu pražských knížat z Přemysla a věštkyně. J. Sadílek (1997, s. 71) se také zmiňuje o „fresce v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě“ (oráčská scéna) v souvislosti se založením budoucí knížecí dynastie. J. Žemlička (1997, s. 337) konstatuje zase: „Jádro přemyslovské pověsti, zachycené Kristiánem a rozpracované Kosmou, není originální. Mýtus o králi-oráči a jeho manželce bohyni plodnosti má prastaré indoevropské základy“.
ZPĚT na začátek strany
3. pás – tzv. Přemyslovská scéna – oráč
3. pás – tzv. Přemyslovská scéna – oráč
Konec strany
Kněžna s byzantským diadémem v rukou.

Anežka Merhautová-Dušan Třeštík: Ideové proudy v českém umění 12. století, Praha 1985, s. 13-14.

Antonín Friedl: Královská kaple sv. Kateřiny ve Znojmě, Praha 1953, s. 10.

Antonín Friedl: Přemyslovci ve Znojmě, ODEON, Praha 1966, s. 53.

Vladimír Karbusický
Báje, mýty, dějiny, MF, Praha 1995, s. 173.

Josef Sadílek
Kosmovy staré pověs- ti ve světle dobových pramenů, Petrklíč, Praha 1997, s. 71.

Josef Žemlička
Čechy v době knížecí, NLN, Praha 1997, s. 337.

ps_orb1u.jpg (6684 bytes)Také v našem případě je král-oráč Rostislav „zakladatelem mocné dynastie“ – a sice dynastie Rostislavců (Rostislavův syn Bořivoj, kterým začíná horní 4. pás maleb). „Přemyslovci“ je začala nazývat až romantizující historiografie 19. století. Jinou mocnou dynastii ani založit nemohl, protože jeho nástupce na moravském stolci, král Svatopluk, byl jeho synovec. Konstantin s Metodějem po boku krále tu symbolizují šíření křesťanství ve staroslověnštině, vytvoření slovanské liturgie, přinesení písma – položení základů slovanské knižní vzdělanosti. Oba bratři přinesli na Moravu do staroslověnštiny přeložené Písmo, které Rostislav pravděpodobně původně držel v levé ruce. Ruka s Písmem byla pak (asi v letech 1131-1134) přemalována. Nyní, po odstranění (všech?) přemaleb, Rostislavova „skrytá ruka“ znovu vystoupila – vlevo na UV snímku restaurátora ak. mal. Františka Sysla pořízeného na sklonku roku 1998 viz dole uprostřed u pasu Rostislava (detail viz „Zapůjčená ruka“). Rostislavovi přitom asistují, jak jsme již uvedli, po jeho levici opat Metoděj („V“ vzor na plášti, odlišný typ límečku spodního šatu by mohl znázorňovat kněžské roucho, u jiných světských postav v rotundě se nevyskytuje), po pravici Konstantin Filosof (s límečkem běžným u ostatních světských postav) – viz obr. 4. K problematice přemalované ruky najdete další důkazy v příloze „LEVÁ, nebo PRAVÁ?“. ZPĚT na začátek strany
3. pás – tzv. Přemyslovská scéna – kněžna s diadémem
Modláři a Boží město
Konec strany
Král-oráč Rostislav – „zakladatel mocné dynastie“ Rostislavců, později (v 19. století) pojmenované Přemyslovci.
Jinou mocnou dynastii ani založit nemohl. Král Svatopluk nebyl jeho synem, ale synovcem!

ani_sipl.gif (699 bytes)Viz rodokmen Mojmírovců

Boží obec či Nebeský Jeruzalém

Pokud bychom v oráčské scéně chtěli nadále hledat i symboliku založení města, potom bychom mohli hovořit o městě Božím, o svatém městě, o novém Jeruzalému (Zj 21, 2-4, 14, 22). Např. A. Merhautová (2000, s. 64) je nadále přesvědčena, „že zpodobené přemyslovské postavy jsou pojímány jako členové Boží obce či Nebeského Jeruzaléma“, nepochybně tedy i sám pohan Přemysl, kterého zde zcela bezpečně identifikovala (s. 63). V tom ji přizvukuje i J. Bažant (2000, s. 69), dokonce ji snad i překonává. Podle něj na znojemských malbách pohan Přemysl Oráč zastupuje Krista. V roce 2005 byl pak na Pražském hradě prezidentem Václavem Klausem jmenován profesorem. Blahopřejeme! 
Autor tu sice zaspal dobu, ještě tak o 15-20 let dřív by mu za to ostatní soudruzi jistě i zatleskali, ale dnes ...?
Autor nabyl dojmu, že jako pracovník Ústavu pro klasická studia Akademie věd ČR si může dovolit napsat prakticky cokoliv, že ani samotný Kristus se tomuto jeho trapnému omylu (?) nemůže nijak bránit. Ale jak velice se mýlil.
ZPĚT na začátek strany
Král-oráč Rostislav
Pohan v Božím městě
Konec strany
Modláři (a vůbec nic nesvatého) nevstoupí do Božího města.

PhDr. Anežka Merhautová, DrSc. a PhDr. Jan Bažant, CSc. a jejich „svérázná“ aplikace Bible.

Jan Bažant: Umění českého středověku a antika, KLP, Praha 2000, s. 69.

V Janově Apokalypse (Zj 21, 27) se o Božím městě můžeme dočíst: 
A nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života

Což jsou jen a pouze křesťané. Viz strana: „Pohan v církevní stavbě?!“ a zejména v její 3. části kapitola „Vědec“ v rozporu s prameny. Pokud by to A. Merhautové a J. Bažantovi nestačilo, připojíme ještě jeden verš (Zj 22, 15): Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři – každý, kdo si libuje ve lži
Kdo jsou oni nečistí se dočteme např. v Gumpoldově legendě nebo v II. staroslověnské legendě o sv. Václavu (XXV), když „jeden pohan, ještě neočištěný milostí křtu“ poznav, „že byl také přímluvami blahoslaveného Václava zbaven od smrti, obrátil se na víru katolickou a očistil se spasitelnou lázní křtu ...“ (J. Vašica 1929, s. 119). Viz též Gumpoldova legenda (25) (O. Králík 1969, s. 51).
Venku proto musí zůstat i nečistý modlář Přemysl i všichni jeho následovníci až po Hostivíta! Není možné, aby v křesťanské kapli byli vedle sebe v jakési symbióze namalováni pohané s křesťany!
ZPĚT na začátek strany
Modláři nevstoupí do města Božího
Pohan jako poleno
Konec strany

Pohan v Božím městě?!

B. Krzemieńska-A. Merhautová-D. Třeštík: Moravští Přemyslovci ve Znojemské rotun- dě, Set Out, Praha 2000, s. 64.

Josef Vašica
II. staroslověnská legenda o sv. Václavu (Nikolského), s. 119. In: Sborník slovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Lidmile, ed. Josef Vajs, Praha 1929, s. 69-135.

Pavlův první list Korintským (1K 10, 19-21): 
Co tím chci říci? Že pokrm obětovaný modlám něco znamená?
Nikoli, nýbrž že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu.
Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů.
Nemůžete mít účast na stolu Páně i na stolu démonů
.
Pavlův druhý list Korintským
(2K 6, 14-16):
Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami?
Čtěme Bibli, tam to všechno je ...

1K (10, 19-21),
2K (6, 14-16).

Viz „Kalich – symbol Nové smlouvy s Bohem“.

Napomenutí vladařům (autorem je pravděpodobně Metoděj):
„Proto každý kníže-(král) je povinen bez výjimky všechny, kteří jsou pod jeho mocí, vyučovat svatému Božímu zákonu Krista, i proroků a apoštolů a blažených Otců, a všem každý den přikazovat, aby nekřivdili nikomu, ani nekonali nijaký pohanský obyčej, ani pohanské přísahy nebo se v něčem nedopustili bludu. Neboť nemá zajisté nic společného světlo se tmou ani synové světla – křesťané s pohany.
Kristián (kap. 1): „... není společenství světlu s tmou, ani smíru Krista s Belialem“. (O Kristiánovi bezpečně víme, že ovládal hlaholici a ve své legendě „Život a umučení svatého Václava a svaté Ludmily, báby jeho“ čerpal ze staroslověnských Životů sv. Konstantina-Cyrila a Metoděje).
Metodějovo „Napomenutí vladařům“.

Lubomír. E. Havlík: Kronika o Velké Moravě, Jota, Brno 1992, s. 176-177.

Oldřich Králík (ed.): Nejstarší legendy Přemyslovských Čech, Vyšehrad, Praha 1969, s. 59-60.

Přemysl byl pohan

Kristián (kap. 2): Slované čeští „oddáni byli modloslužbě“, ... „sloužíce modlám démonů a pohanským obřadům obětním se nezkrotně oddávajíce“, ... až teprve Bořivoj „odřekl se model a démonů v nich přebývajících“
Kosmas (I, 9) se svým hodnocením mytických Přemyslovců nezůstal za Kristiánem o nic pozadu: „O životě a stejně i o smrti těchto knížat se mlčí, jednak že jsouce oddáni břichu a spaní, nevzdělaní a neučení, podobali se dobytku, takže zajisté proti přírodě tělo bylo jim k rozkoši, duše na obtíž; jednak i proto, že nebylo toho času, kdo by perem zachoval paměti jejich skutky“
Až teprve Bořivoj, jehož (prý) zplodil Hostivít, jako první z knížat byl pokřtěn (Kosmas I, 10).
Naši odborníci A. Merhautová a J. Bažant si tedy musí vybrat mezi pohanem Přemyslem na jedné straně a Boží obcí či Nebeským Jeruzalémem na straně druhé. Obojí současně na malbách být nemůže. Vzhledem k tomu, že se jedná o křesťanskou kapli, přichází v úvahu pouze druhá možnost. Znojemským oráčem proto nemůže být pohan Přemysl, ale křesťanský král-oráč Rostislav.
ZPĚT na začátek strany
Pohan v Božím městě
P ř í l o h a
Konec strany
Podle Kristiána i Kosmy byl Přemysl pohan jako poleno.
Proto nemá v křesťan- ské kapli co pohledávat, i když se mu tam A. Merhautová a J. Bažant usilovně snažili najít teplé místečko.

O Božím městě už vůbec nemluvě.

Příloha: KNIHA

Podívejme se nyní na několik analogických vyobrazení k postavě krále Rostislava s knihou v levé ruce podle doby jejich vzniku od 6. do 16. století v sestupném časovém sledu: 
Obrazová příloha.
Klikněte SEM.ani_sipl.gif (699 bytes)
ZPĚT na začátek strany
Pohan jako poleno
Zapůjčená ruka
Konec strany
P ř í l o h a
Klikněte ZDE.
ani_sipl.gif (699 bytes)

Zapůjčená ruka

Po roce 1134 měla dvojice Rostislav a Metoděj dohromady již jen tři ruce (viz obr. 4). Po odstranění přemaleb na UV snímku uvedeném výše vystoupila čtvrtá ruka (dole uprostřed u pasu Rostislava), dříve skrytá přemalbou dolního lemu pláště (viz také detail níže). Jaroslav Zástěra, který na tuto skutečnost první poukázal na semináři „MALBY ve Znojemské rotundě“ (PdF MU Brno 18. 2. 1999), se na základě předloženého snímku domnívá, že tato ústřední postava oráčské scény (pro něj Sámo, pro nás Rostislav) drží ve dnes opět viditelné ruce desku s desaterem, podle této hypotézy však spíše knihu. Musí proto představovat křesťana. Patrně i každý z obou „asistentů“ mohl přidržovat rukou knihu (resp. svitek), jak se lze na základě analogií domnívat – viz obr. apoštola sv. Pavla níže. V tomto obraze se tedy nemohlo původně jednat o povolání Přemysla-Oráče na knížecí stolec, protože podle Kosmy byl pohan. Na zmiňovaném snímku (viz výše) dále vidíme, že plášť asi původně kryl pouze Rostislavovo pravé a levé rameno, při pozdější přemalbě (snad 1134) plášť potom zakryl knihu a ozdobný lem pláště překryl Rostislavovu levou ruku, která knihu držela. Malíř si totiž „zapůjčil“ pravou ruku vedle stojícího Metoděje (obr. vpravo) a udělal z ní chybějící levou ruku Rostislavovu. (Viz články B. Klíma: Malby ve Znojemské rotundě přitahují pozornost odborníků a týž: Levá ruka knížete patří vedlejší figuře uveřejněné ve čtvrtek 11. března 1999 v příloze moravského deníku ROVNOST, strana pět; J. Zástěra: Zapůjčená ruka a týž: Rotunda vstoupila do 3. tisíciletí).  ZPĚT na začátek strany
P ř í l o h a
Apoštol sv. Pavel se svitkem
Konec strany
Zapůjčená ruka.
J. Zástěra: Příspěvek na semináři MALBY ve Znojemské rotundě, PdF MU Brno 18. 2. 1999.

„Asistent“ po Rostislavově levici, kterého jsme podle límečku a honosnějšího pláště určili jako opata Metoděje (srovnej s obr. Metoděje v jezdecké družině výše), přidržuje levou rukou na své hrudi knihu nebo předmět, který připomíná svitek. Foto v UV světle restaurátor ak. mal. František Sysel (1999).

Asi právě Jindřich Zdík – olomoucký biskup 1126-1150 – (snad Kosmův syn, jak uvádějí mnozí autoři na základě Kosmovy zmínky: III, 51), jehož vztah k moravským údělníkům je dostatečně znám (na Moravě byl prodlouženou rukou Soběslavovou), byl iniciátorem domalby rotundy v letech 1131-1134. Již také proto musí být posledním vyobrazeným knížetem ve 4. pásu Soběslav I. a ne Vladislav I., jak se nám po léta snaží vnutit B. Krzemieńska a D. Třeštík na základě jakéhosi jejich pomýleného principu – viz 9. část práce. A byl také pravděpodobně iniciátorem i dílčí přemalby 3. pásu, při níž zmizela spolu s levou Rostislavovou rukou i kniha (Písmo) – Boží zákon (lex Dei). Z položení základů slovanské knižní vzdělanosti, založení nové vlastní moravské zemské církve Rostislavem s Konstantinem a Metodějem a mocné dynastie Přemyslovců se svou manželkou se Zdíkovi skutečně podařilo pouze drobnou úpravou docílil toho, že tzv. „Přemyslovskou scénu“ bylo opravdu možné (ale jen na první pohled) považovat i za obraz povolání pohana Přemysla-Oráče od pluhu na knížecí stolec podle kroniky jeho otce (důkaz přemalby Rostislavovy levé ruky s Písmem viz příloha „LEVÁ, nebo PRAVÁ?“). 
Zakladatel mocné dynastie Přemyslovců se tak mohl v očích některých jedinců z reálného křesťanského krále-oráče Rostislava změnit na mytického pohana Přemysla. Právě proto většina současných vykladačů maleb udělala ze scény z historie Velké Moravy scénu z české mytologie v intencích kroniky Zdíkova otce. Z této přemalby také ovšem nevyhnutelně vyplývá: Kdyby zde původně byl skutečně namalován Přemysl, nebylo přece třeba jej později na Přemysla přemalovávat! (Důkaz „zapůjčené ruky“ viz obr. slonovinové řezby byzantské princezny Theofano níže. Bohumila Zástěrová a kol.: Dějiny Byzance, dotisk Praha 1996, obr. příl. za s. 160).
ZPĚT na začátek strany
Zapůjčená ruka
Byzantská princezna Theofano
Konec strany

Apoštol sv. Pavel s rozvinutým svitkem s citátem z Písma (1 Kor 15, 10) – vpravo zrcadlově obrácený obraz. Trevír (tzv. německý mistr), kolem roku 990, slonovina v. 21,2 cm. Výstava SEOR 1000, Praha 2002, kat. č. 02.03.21.

Bohuslav Klíma: Malby ve Znojemské rotundě přitahují pozornost odborníků
Bohuslav Klíma
: Levá ruka knížete patří vedlejší figuře. In: Příloha moravského deníku ROVNOST, čtvrtek 11. března 1999, strana pět.

theofano.jpg (4959 bytes)
Kristus korunuje císaře Otu II. a princeznu Theofano.
ZPĚT na začátek strany
Apoštol sv. Pavel se svitkem
Kdy byla přemalována ruka?
Konec strany
Korunování západního císaře Oty II. a byzantské princezny Theofano.
Řezba ve slonovině z konce 10. století. Vlevo celek, uprostřed detail pravé figury. Jestliže ji stranově otočíme (obr. vpravo), dostaneme analogii k obrazu Meto- děje po Rostislavově levici. To dokazuje, že pravá ruka Metodějova opravdu byla oráči „dočasně“ zapůjčena.
Z křesťanského panovníka Rostislava byl tak vyroben „pohan Přemysl Oráč“ a tomu byla „zapůjčena“ pravá ruka vedle stojící postavy (srovnej řezbu princezny Theofano s následujícím obr. 4). Pravděpodobně, stejně tak, jako kniha (Písmo), mohl být odstraněn (zamalován) i kříž, který také mohl být součástí původního obrazu v místě, na něž Rostislav ukazuje prstem. Takové úpravy ovšem mohly být provedeny pouze s vědomím a souhlasem biskupa, ne-li na jeho popud, který také kapli v roce 1134 asi znovu posvětil (viz rytý nápis), ostatně rotunda byla od roku 1131 Zdíkova (VDZKČ I., 1999, s. 534). Že přemalba Rostislavovy levé ruky s Písmem nemohla být dílem až některého z restaurátorů na konci 19. či ve 20. století (jak se domníval B. Klíma: „Zapůjčená ruka“ 1999) dokazuje akvarel Mořice Trappa z roku 1862 (viz obr. vpravo), na kterém je již levá ruka oráče překryta lemem pláště. Přitom vůbec první restaurace maleb proběhla až následně v letech 1891-1893 (Theofil Melicher). K biskupovi Jindřichu Zdíkovi nás kromě výše uvedených důvodů vede další stopa, a tou je jeho přízvisko: „Zdík“. Vzniklo patrně z německého Z(u) Di(c)k – silný, mocný; na Moravě pak s malou přesmyčkou (viz deka – Deck-name – přezdívka).
zudecken = při-, za-krýti; přiklopiti; v přeneseném smyslu zastříti, zastírati
Srovnáním obsahu oráčské scény s textem Kosmovy kroniky vyjdou najevo další zajímavé skutečnosti – viz 10a. část práce nazvaná Malba nebo přemalba? a její pokračování 10b. část nebo kapitola Znojemské malby a Kosmas ve 3. části přílohy Bořivojův moravský původ (tlačítko BOŘIVOJ).
Další informace k této problematice najdete také na stránce: „Zapůjčená ruka“, kde je zpracován příspěvek J. Zástěry přednesený na semináři MALBY ve Znojemské rotundě (PdF MU Brno 18. 2. 1999) nebo na stránce s odpověďmi na dotazy čtenářů.
ZPĚT na začátek strany
Byzantská princezna Theofano
Obr. 4. Odlišné límečky.
Konec strany
Kdy mohla být přemalována Rostislavova levá ruku s Písmem?

Pohanský námět nakonec zvítězil

Rostislav ukazuje na kříž (12 kB)
Obr. 4. Konstantin, Rostislav a Metoděj.
ZPĚT na začátek strany
Kdy byla přemalována ruka?
Známá zakládací symbolika
Konec strany
Obr. 4.
Na detailu z oráčské scény jsou dobře patrné odlišné límečky obou krajních postav (Konstantina a Metoděje). Jedná se o snímek v UV světle pořízený restaurátorem F. Fišerem (1947) ještě před odstraněním přemaleb. 

Rostislav ukazuje na kříž (?). Najeďte na obrázek myší.ani_sipl.gif (699 bytes)

Pokud na obr. 4 (viz výše) najedete myší, uvidíte místo, kde původně mohl být namalován kříž. Kompozičně do této scény velmi dobře zapadá. I gesto Rostislavovy pravé ruky, která k tomuto místu ukazuje, nás k takové domněnce opravňuje – Rostislav, původně s Písmem v levé ruce, přísahající na kříž věrnost křesťanské víře. Také za Rostislavovou hlavou vidíme v UV světle jakési kontury, na některých snímcích je nad jeho hlavou patrný oblouček mluvící pásky. Poslední slovo zde může říci jen restaurátor a chystaný průzkum maleb, pokud již předchozí restaurátorské zásahy neodstranily některé detaily z maleb jako „nepůvodní“. Rostislav přísahající na kříž (?).
sclemenm.jpg (5992 bytes)Poznámka: Kříž v tzv. přemyslovské scéně viděl ještě B. Grueber v roce 1874. Prohlásil, že výjev s jezdci na koních a postavou za pluhem představuje – podobně jako v jižní kapli sv. Jiří na Pražském hradě – příchod křesťanství do Čech, neboť prý jde o procesí benediktinů s křížem a praporci, před kterým stojí kazatel, obklopený lidem všech stavů, a zapřažený vůz, vítaný hudebníky. (B. Grueber: Die Kunst des Mittelalters in Böhmen, 1874. In: O. Votoček: Přemyslovská rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě, s. 110. ZPP IX, 1949, s. 101-127). Přes zřejmou fantastičnost takového výkladu by nám neměla uniknout jeho podstata. B. Grueber v roce 1874 hledal na malbách v křesťanské kapli zcela logicky křesťanský námět. Podobně předseda Centrální kulturní komise ve Vídni profesor Trenkwald a restaurátor Gerisch v roce 1890 v malbách viděli zobrazení legendy sv. Isidora, patrona sedláků.  Konstantin s Metodě- jem přinášející roku 867 do Říma papeži Hadriánovi II. ostatky sv. Klimenta – výřez.
Nástěnná malba v kostele San Clemente v Římě z 11. století. Papež Hadrián II. s tiárou uprostřed mezi Konstantinem (s nimbem) a Metodějem. Všichni tři v plášti. Další vyobrazení Konstantina a Metoděje v plášti najdete ve 3. části.
A. Friedl (1966, s. 7) k tomu poznamenává: „Bylo to v době, kdy s protičeskou kulturní politikou na říšské radě ovládané Velkoněmci byl neslučitelný pravý obsah maleb, dokládající českou národní existenci v krajových oblastech sudetských zemí. Toto stanovisko nezměnily ani první pokusy českého dějezpytu o historicky objektivní výklad znojemského cyklu na základě literární předlohy – Kosmovy kroniky. Němečtí historikové byli i nadále přesvědčeni, že znojemský cyklus neobsahuje český mythus. Uměleckohistorický výklad českých odborníků však dospěl k názoru opačnému. Tento stav, lépe řečeno protiklad v názorech, trval až do nacistické okupace Znojma v říjnu roku 1938“. Antonín Friedl: Přemyslovci ve Znojmě, 1966, s. 7.

Jaroslav Zástěra
Co skrývá znojemská rotunda?
, Zápisník Z '83, 1983, č. 21, s. 35n.

Tehdy byli do Znojma vysláni odborníci z dolnorakouské památkové instituce (Gau-Denkmalamt), kteří po očištění především »oráčské scény« od přemaleb z 90. let 19. století a zjištění, že střevíce a mošna zavěšené na stromě jsou pravé, odjeli a již se nevrátili.
Nakonec tedy zvítězil Kosmův přemyslovský příběh, jehož námět se zdál nejvíce odpovídat malbám, i když to byl námět pohanský. Ale byl typicky český a toto hledisko převážilo nad všemi ostatními i v letech poválečných. V tomto původně německo-českém sporu o křesťanský či pohanský námět maleb Morava se svojí historií ostrouhala ...
Tehdy ovšem nikoho ani nenapadlo hledat na znojemských malbách odraz historie Velké Moravy. Tuto zásluhu nutno přičíst až J. Zástěrovi v 80. letech minulého (20.) století.
Poté „ohrožená“ pražská věda začala znovu stavět barikády: „Svého pohana v křesťanské kapli si přece nenecháme vzít. Ubránili jsme si ho proti Němcům, ubráníme ho i proti Moravanům“! Naši odborníci pak tento pyramidální nesmysl navlékli do středověkého brnění a kolem něj vykopali hluboký příkop.

Jaroslav Zástěra
Původ péřové koruny. Postavy panovníků na českých a morav- ských denárech
, Znojmo 1986.

Jaroslav Zástěra
Znojemská rotunda a Velká Morava
, Brno 1990.

Na oděvu Rostislavových partnerů v zakládací oráčské scéně – Konstantina a Metoděje – jsou dobře patrné odlišné límečky (viz obr. 4 výše). Dle většiny dosavadních hypotéz mají tyto dvě postavy v plášti představovat údajné Libušiny „posly-sedláky“, kteří prý „Přemyslu-Oráči“ navlékají plášť! Naši vědci nám dnes tuto scénu interpretují přesně tak, jak je popsána v Kosmově kronice, ale ne podle toho, co je zaznamenáno na malbách v rotundě. Místo toho, aby interpretovali malby, interpretují Kosmův text.
Poznámka: Se symbolikou založení města (J. Zástěra 1986) v této scéně zásadně nesouhlasí D. Třeštík (1987, s. 559; 2000, s. 79): „Římský obřad zakládání města známe dobře a známe také obdobný slovanský obřad zakládání sídel, ve všech je však rozhodující součástí obřadu vyorání brázdy okolo zakládaného sídla. Jenže to zde právě chybí“
Z této formulace ovšem nepoznáme přesně, co zde D. Třeštíkovi chybí. Zda zakládané sídlo, či ono vyorání brázdy nebo oboje. D. Třeštík nejspíš „zapomněl“ uvést příklad, který měl na mysli, kde to naopak nechybí. Skutečně, malíř zde nenamaloval ani sídlo, ani brázdu. (Ba dokonce ani nedooraný úhor podle Kosmy). Ano, je to téměř neodpustitelný zločin, ale malíř to zřejmě nepokládal za tak důležité, jako D. Třeštík. Namaloval zde pouze scénu se „známou“ zakládací symbolikou. Známou i D. Třeštíkovi. Ovšem Třeštíkovo odmítnutí této scény jako „zakládací“ právě a jen v tomto případě, kdy se podle něj jedná o povolání „Přemysla Oráče“ od pluhu ze Stadic na knížecí stolec, je pochopitelné, co by asi tak znojemský „Přemysl“ ve Stadicích zakládal, že? Byl-li Přemysl povolán na knížecí stolec kněžnou Libuší, tedy to bylo zřejmě na její hrad Libušín, kde by se měl tehdy také knížecí stolec nalézat. Archeologický výzkum ovšem shledal, že hradiště Libušín bylo vybudováno až na konci 9. století! (Zdeněk Váňa: Přemyslovský Libušín, s. 75. In: J. Sadílek 1997, s. 52). Podle D. Třeštíka dokonce až na počátku 10. století (D. Třeštík 2003, s. 164: „Libušín je však mladší než Praha!“ A vznik Prahy archeologové nově datují do prvního desetiletí 10. století, do doby Spytihněvovy). Přemysl tedy nemohl orat ani na Libušíně, ani v Praze, ostatně by neměl „kým“, neboť býčí spřežení propustil (alespoň podle Kosmy) již ve Stadicích: „Jděte tam, odkud jste přišli“! Logicky ani kněžna Libuše pak nemohla věštit založení Prahy z Libušína, ale např. z Levého Hradce. A nebyla to zřejmě Přemyslova mytická manželka Libuše, ale nepochybně Bořivojova manželka Ludmila. Ta však založení hradu nejspíš nevěštila, ale společně se svým manželem Bořivojem (resp. starším synem Spytihněvem) uskutečnila.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 4. Odlišné límečky.
Přiznání je polehčující okolnost
Konec strany
„Známá“ zakládací symbolika.

 

 

 

 

Josef Sadílek: Kosmovy staré pověsti ve světle dobových pramenů (antické a biblické motivy), Petrklíč, Praha 1997, s. 52.

Dušan Třeštík:
Mýty kmene Čechů (7.-10. století), NLN, Praha 2003, s. 164.

Později D. Třeštík (2000, s. 129, pozn. 326) přece jen, ovšem velmi skrytě, pouze v poznámce, připouští: „Nyní se domnívám, že motiv založení města původní součástí pověsti přece jenom byl. (Poznámka autora r. 1999)“.
Takže údajný „Přemysl“ současně trošku nezakládal (s. 79), trošku zakládal (s. 129)!? Vždy je nutné v textu kritizovaný názor co nejrozhodněji odmítnout, i když je „správný“ (protože text čtou všichni), aby bylo možné v poznámce s ním souhlasit (poznámky čtou jen odborníci), a zabít tak dvě mouchy jednou ranou. Také vám to trošku připomíná „chytrou horákyni“?
Původní otázka ale zůstává stále nezodpovězena: „Jakéže to město údajný znojemský »Přemysl« orbou ve Stadicích vlastně zakládal?“ A dovolím si ještě jednu otázku: „Proč by Konrád II. (stejně údajný donátor maleb) tuto zakládací-nezakládací stadickou scénu nechával namalovat právě ve Znojměústřední scénu znojemských maleb s pohanem Přemyslem jako ústřední postavou v ní – umístěnou nad Narozením Ježíše Krista přímo proti vstupu do rotundy! Jakou souvislost Stadic právě se Znojmem zde D. Třeštík vidí?!“
Údajný „Přemysl“ současně trošku nezakládal – trošku zakládal.

Dušan Třeštík: Objevy ve Znojmě, s. 79 a pozn. 326 na s. 129. In: B. Krzemieńska-A. Merhautová-D. Třeštík: Moravští Přemyslovci ve Znojemské rotundě, Praha 2000.

Pod tíhou předložených důkazů D. Třeštík (2003, s. 164) nakonec kapituluje:
„Zdá se naopak, že původní pověst se neodehrávala na jevišti středních Čech a nebyla proto dynastickou pověstí knížat středočeského »kmene Čechů«“. A dále (s. 165): „Nelze ale vyloučit, že založení hradu – ne nutně Prahy – bylo spojeno se vznikem knížecí moci již v této staré verzi pověsti. Ukazovalo by na to ono archaické spojování orby a oráčů se zakládáním měst či hradů“
Na dotvrzení toho, že to skutečně myslí vážně, se v této své publikaci o mýtech kmene Čechů ani jednou neodkazuje na znojemské malby. A tak se nám z pod českého nánosu nakonec přece jen vyklubala pověst moravská, pojednávající snad o založení města-hradu (např. velkomoravského Hradiště sv. Hypolita, předchůdce dnešního Znojma, jehož existence již na přelomu 7. a 8. století je archeologicky doložena a jehož dřevohlinitá hradba byla někdy na počátku 9. století opatřena kamennou čelní plentou), a o vzniku knížecí moci na Moravě (řada osmi moravských panovníků v pláštích se štíty, kopími a praporci ve 3. pásu maleb, na jejímž počátku je vyobrazen Sámo, král Slovanů). Na malbách v rotundě je však, vzhledem k jednajícím osobám vyobrazeným ve zbývající části 3. pásu maleb (tzv. „rostislavská“ scéna a fundátorský pár), spíše kladen důraz na vznik samostatné moravské zemské církve za Rostislava, „založení mocné dynastie“ a posléze i založení moravského arcibiskupství
„Původní pověst“
se skutečně „neodehrávala na jevišti středních Čech“ (srovnej přílohu „Plášť moravských králů“) a nebyla tedy „přemyslovská“, ale „rostislavská“! Na přemyslovskou ji změnil nejprve Kristián (994) a po něm potom Kosmas (1120). K tomu podrobně příloha „Bořivojův moravský původ“. Výklad křesťanské symboliky oráčské scény najdete v článku „Oráčská scéna ve slovech“ v rubrice NÁZORY.
Na tento Třeštíkův „nový pohled“ na nyní již ne-přemyslovskou pověst někteří naši historikové ještě nestačili zareagovat, z jejich řad především na slovo vzatí odborníci na znojemské malby, např.: 
M. Bláhová
ve svém příspěvku „Historická paměť v pramenech raně přemyslovských Čech“ pro Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka, zejména s. 57-58 a pozn. 59, 60 na s. 67, a byli tak jubilantem asi poněkud zaskočeni.
ZPĚT na začátek strany
Známá zakládací symbolika
3. pás maleb: Rostislavova manželka
Konec strany
Přiznání je polehčující okolnost.
Dušan Třeštík:
Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. NLN, Praha 2003, s. 164-165.

Zvrat, na jehož důsledky ostatní historikové ještě nejsou dostatečně připraveni:
Marie Bláhová: Historická paměť v pramenech raně přemyslovských Čech, s. 57-58. In: Kol. aut.: Dějiny ve věku nejistot, ed. J. Klápště, E. Pleš- ková, J. Žemlička, NLN, Praha 2003, s. 53-69.

Srovnej také:
Marie Bláhová: VDZKČ I., Paseka, Praha 1999, s. 565.

S poněkud jiným nápadem přišel R. Händl (2003, s. 9-12) ve stati „Přemysl Oráč nebyl zemědělec!“. Podle autora jde o to, co znamená symbolika v pověsti obsažená (s. 9): „Přemysl samozřejmě s pluhem oral, ale ne pro obživu! Tato činnost totiž mohla symbolizovat také vytyčování či vymezování hranice!“
Odvolává se se přitom (s. 11) na Romula vytyčujícího pluhem hranice Říma, na skandinávský zakladatelský panovnický rod Inglingů (obdoba našich Přemyslovců), kteří panovali ve Švédsku a Norsku a také orali ze stejného důvodu. Dále uvádí (s. 11): „Potom je tu ještě významný německý panovnický rod Welfů, kde se v jejich mýtické genealogické pověsti objevuje, jak zakladatel odděloval (?) hranice zlatým pluhem. Je docela dobře možné, že právě u nich se inspirovala přemyslovská pověst“. Důvodem by prý mohla být Kristiánova švagrová, záhadná kněžna Emma, manželka knížete Boleslava II. (s. 12): „Pocházela z Burgundska z tamní vládnoucí dynastie a tou nebyl nikdo jiný, než právě panovnický rod Welfů“
Klade si současně otázku: „Proč se takové vysvětlení této pověsti nikdy neobjevilo?“ 
A sám si na ni odpovídá: Je možné, že to nikoho ještě nenapadlo, ...“
Jak Přemysl takové hranice vlastně „odděloval“? A od čeho je „odděloval“? Nechtěl si tento „cizinec“ nakonec nějaké území v severních Čechách, na které si Čechové dělali zálusk „od věků“, „oddělit“ sám pro sebe? 
Naštěstí jej Libuše od pluhu odvolala včas, což se dnes interpretuje jako „povolání od pluhu“ na knížecí stolec.
Jindřich Welf ovšem ve skutečnosti žádným oráčem nebyl. Pluhem se země ani nedotkl. Pouze objel (obtáhl) na koni určité území s malým zlatým pluhem v kapse. Welf tak císařem přislíbené území ani nezoral, ani neoboral. Je to příběh o chytrém šlechtici, který „napálil“ dobromyslného císaře, který mu lstí získanou půdu nakonec přenechal. Šlo tu tedy o území, půdu, majetek. 
Jenže Kristiánův Přemysl ve Stadicích žádné území nevytyčoval ani nikoho „nepřekabátil“. Do Stadic umístil svůj příběh až Kosmas (I, 5), jeho Přemysl tam oral čtvercové pole „zdéli i zšíři dvanácti kročejů“, zúrodňoval jakýsi úhor, tedy zcela nepochybně plochu. V kapitole 22 pak smysl použité symboliky Kosmas sám vysvětluje. Jedná se o rozbrázdění úhoru srdcí pohanských radlicí slova, zasetí pšenice dobrých skutků a odvedení snopů úrody víry Kristu. Spatřovat v tom symboliku vytyčování hranice může opravdu jen ... autor sám. 
Podle R. Händla se ale tato verze výkladu pověsti nikdy neobjevila, neboť Přemysl by tak de facto zmenšil území státu, protože Stadice jsou vzdáleny od stávající státní hranice (považované za odvěkou) zhruba 20 km směrem do vnitrozemí! 
To je jistě pravda, jak ale mohou souviset Stadice s Kristiánem, Emmou a Welfy, když si je Kosmas vymyslel až 120 let po Kristiánovi? Kosmův Přemysl, tento „cizinec“ uctívající výhradně římské bohy, tak mohl po Romulově vzoru maximálně zakládat „městský ministát Stadice“, svoji činnost však nedokončil. Hlavním městem se proto pak mohla stát strategicky lépe položená Praha, tu ale neoborával. Co tedy vlastně založil? Podle Kristiána i Kosmy nezaložil město, ale „pouze“ přemyslovskou panovnickou dynastii. Je to snad málo?
R. Händl svoji úvahu uzavírá (s. 12): „Pokud by byla tato teorie správná (což se samozřejmě nikdy nepotvrdí) (také doufám, vždyť autor sám říká, že „se nikdy neobjevila“; ostatně tento jeho okamžitý nápad s vytyčováním hranic lze stěží nazývat „teorie“ – pozn. PŠ), potom by Přemysl Oráč mohl být nazýván ještě Zakladatel! – (nevíme ale čeho „Zakladatel“? Snad geodezie a kartografie? Nebo rozhraničovacího úřadu?) a připojuje obrázek tzv. Přemyslovské scény ze Znojemské rotundy s vysvětlujícím textem: „Libušino poselstvo u Přemysla, rotunda sv. Kateřiny, Znojmo, kolem roku 1130“. A je to ...
Pohan v křesťanské kapli má prostě tuhý kořínek a jen tak lehce se ho nezbavíme.
Richard Händl: Historie trochu jinak, Akcent, Třebíč 2003, s. 9-12.

„Zakladatel“ Přemysl vytyčoval ve Stadicích hranice státu, aniž by tušil, že bude povolán na stolec. Jistě také proto byl namalován v roce 1134 s celou vytyčovací komisí v moravském Znojmě, v té době již pohraničním městě!? Hranice na Dyji se ustálila již kolem roku 1041.

Mohl se Kristián inspirovat welfským mýtem? Sotva. Jeho Přemysl nevytyčoval žádnou hranici! Šlo o vznik knížecí vlády v Čechách a založení panovnického rodu; vysvětlení toho, odkud se v Čechách vzal Bořivoj, který první z knížat byl pokřtěn.

Tento motiv převzal Kosmas, ten se přitom  nepochybně inspiroval i znojemskými malbami!
Klikněte SEM.

Kněžna s diadémem v rukou

ps_orbh4.jpg (2970 bytes)ps_diade.jpg (4977 bytes)Rostislavova manželka se stuhou (či diadémem se dvěma závěsy) v pozdvižených rukou, která vzhledem ke stejné výšce, jakou má ústřední postava oráčské scény, k tomuto obrazu (oráčské scéně) také patří, stojí vpravo za stromem (se zavěšenými střevíci a mošnou) a oknem. Tato postava kněžny s diadémem by snad mohla symbolizovat „získání“ či „potvrzení“ Rostislavova královského titulu. Počet osob (čtyři) i jména postav (podle shodného vyobrazení) v obou částech tzv. „Přemyslovské scény“ souhlasí.
Poznámka: Tato postava bývá často považována pro svoji krátkou suknici za figuru mužskou. Někdy je to člen poselstva (A. Friedl 1966), někdy blíže nespecifikovaný muž s kusem knížecího oděvu (D. Třeštík 1987), jindy zase jeden z Kosmových mytických Přemyslovců: Nezamysl (V. Tatíček 1998). Jiní badatelé zde však zřejmě správněji vidí ženskou postavu (J. Zástěra 1986, V. Karbusický 1995, L. Konečný 1997). Další badatelé se jejího přesnějšího určení vzdali nebo se jím vůbec nezabývali (O. Votoček 1949, J. Mašín 1954, A. Merhautová 1983, B. Krzemieńska 1985). V další části si o této postavě řekneme více.
ZPĚT na začátek strany
Přiznání je polehčující okolnost
Pokračování ...
Konec strany
3. pás maleb – formulace hypotézy: tzv. „Přemyslovská scéna“, 3. část: ROSTISLAVOVA MANŽELKA

Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb s ukázkami pokračuje:

Třetí část – Tzv. „Přemyslovská scéna“

ZPĚT na začátek strany
3. pás maleb – Rostislavova manželka

Pokračování ...
V tzv. „Přemyslovské scéně“ nemůže být zobrazen Přemysl! Důkaz, že nemohla být namalována podle Kosmovy literární předlohy. Libušin kůň by musel být bez jezdce. Tzv. „Přemyslovská scéna“ v podání jednotlivých badatelů. Dva Libušini „poslové-sedláci“ v knížecích pláštích?! Třeštíkův „obecně přijímaný názor“ je obecně přijímaný nesmysl, povýšený na důkaz. Pláště Konstantina a Metoděje. Reduplikace postavy šestého knížete. Sv. Pelagia na mozaice v Ravenně. V oráčské scéně „tetička strýčkem“? Nikoliv. „Strýček zůstal tetičkou“! Rostislavův královský titul. Odpovědi na všechny tyto otázky najdete v další části práce.
Klikněte ZDE.
ani_sipl.gif (699 bytes)
Hypotézy [ L. Konečný ]
[ J. Zástěra ] [ Původ mandlového tvaru štítů | Inspirační zdroje autorů maleb | Biskupské mitry | Zapůjčená ruka | Rotunda vstoupila do třetího tisíciletí ]
[ P. Šimík ]
[ 1a 1b 2a 2b 2c 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b 10c 10d 11 12 ]
[ Porovnání hypotéz | Systematické utřídění hypotéz | Pohan v církevní stavbě?! |
Plášť moravských králů | Bořivojův moravský původ 123 | Bořivoj a hrob K1 | Otočené štíty, šišák sv. Václava, pláště knížat | Boleslav I. – kníže a bratrovrah? | Odznak hodnosti Vladislava I.? | Denáry moravských údělníků | Sinajský klášter | Kamenné kříže z Dobšic | Levá, nebo pravá? | Kniha | Náramky knížat | Malby a stavba rotundy 1 a 2 ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu