ani_nova.gif (2304 bytes)MALBY
ve Znojemské rotundě
Obsah referátů a diskusních příspěvků přednesených na odborném semináři 18. 2. 1999 v Brně:
PhDr. Jaroslav Zástěra

Původ maleb – možné inspirační zdroje
Vzory pro malby
Konec strany
Seminář 18.2.1999.
Dr. J. Zástěra – původ maleb.
IKONOGRAFIE MALEB [ Zapůjčená ruka | Biskupské mitry | Odznak hodnosti Vladislava I.? | Otočené štíty, šišák sv. Václava, pláště knížat | Boleslav I. – kníže a bratrovrah? | Původ mandlového tvaru štítů | Denáry moravských údělníků | Inspirační zdroje autorů maleb | Náramky knížat | Malby a stavba rotundy ]
IKONOGRAFIE detailní rozbor: [ Porovnání hypotéz | Systematické utřídění ]
Hypotéza [ J. Zástěry | L. Konečného ]
Hypotéza [ P. Šimíka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]

Kde můžeme hledat vzory pro malby v rotundě? Friedl a Mašín je hledali v malbách z 11. a počátku 12. století především v Salzburku, v Prüfeningu nebo v Reichenau. Tyto malby mají s technikou znojemských maleb určitou podobnost. Nemohlo je proto samozřejmě napadnout hledat inspiraci k těmto malbám jinde, než v prostoru západně od Alp. Pravda může být i jiná. Dr. Zástěrovi se podařilo najít malby pocházející z konce 8. století, a provedené téměř stejnou technikou, v chrámu Santa Maria Antiqua v Římě (obr. 1). Mandlově protáhlé velké oči s panenkou posunutou směrem k hornímu víčku, rovný delší nos a malá ústa. Pro srovnání uvádíme na obr. 2 zlomek malby z poloviny 9. století nalezené v chrámovém komplexu v Uherském Hradišti – Sadech.
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Santa Maria Antiqua
Konec strany
Vzory pro malby.
Římský chrám Santa Maria Antiqua stojící v blízkosti Fora Romana při Via Sacra (na úpatí dřívějšího Palatinu, tehdy nazývaného kopec sv. Hypolita) byl v 70. letech 9. století zničen zemětřesením. Malby jako zázrakem přečkaly až do dnešních dnů, protože byly zasypány a počátkem 20. století odkryty záchranným výzkumem italské vlády. Tento chrám byl od 8. století v opatrování řeckých mnichů – malířů, kteří emigrovali z Cařihradu v době obrazoboreckých bouří. Papež Pavel I. jim umožnil při něm založit klášter – řecký monastýr, kde vytvořili vynikající malířskou školu. Zde navázali na antickou tradici maleb, ale značně ovlivnili svůj styl byzantskými prvky.
Není bez zajímavosti, že v těsné blízkosti zmíněného chrámu bylo sídlo papeže Mikuláše I. i Hadriána II. V nevelké vzdálenosti od kláštera byl také Romulův chrám, jehož jméno připomíná známou pověst o založení Říma.
ZPĚT na začátek strany
Vzory pro malby
Obr. 1. P. Maria Egyptská
Konec strany
Santa Maria Antiqua.
sm_antiq.gif (11302 bytes) uh_sady.gif (11911 bytes)
Obr. 1. S. M. Antiqua, Řím. Obr. 2. Uh. Hradiště – Sady.
ZPĚT na začátek strany
Santa Maria Antiqua
Hrob velmože
Konec strany
Obr. 1.
P. Maria Egyptská – snímek fresky z chrámu Santa Maria Antiqua v Římě (přelom 8. a 9. století).
Obr. 2.
Doplněná malba lidské tváře z příkrovu hrobky 12/59 v kapli kostela s křížovou dispozicí v Uh. Hradišti – Sadech (pol. 9. století).
Chrámový komplex na tzv. metropolitní výšině u Sadů v aglomeraci Uherského Hradiště odkryl pečlivý archeologický výzkum V. Hrubého. V boční kapli tohoto komplexu byla v roce 1959 objevená mimořádná hrobka označená číslem 12/59. Hrob umístěný uprostřed hrobní kaple původně kryl zděný stupínkový náhrobek, z něhož se uchovala část těsně pod ornicí a další valná část propadla do hrobové jámy. Obdélníková destrukce tvořená pískovcovými kameny obsahovala vazní i omítkovou maltu, namnoze s malovanou výzdobou. Tato destrukce překrývala v hloubce 34 cm dislokované kusy rozpadlého příkrovu z velkých pískovcových ploten spočívajících na propálené vrstvě s uhlíky. Druhá taková vrstva s kusem příkrovu se objevila v hloubce 74 cm. Zmíněné obezdění hrobky bylo barevně ozdobeno technikou al secco (malba na suchou omítku). Barevné odstíny malby i její hutnost silně utrpěly staletým uložením v půdě. Bylo použito několika barev. Lze rozeznat čerň, červeň, bílou a barvu šedou až modravou a snad původní olivovou zeleň. Malováno bylo na jemně vyhlazeném nažloutlém podkladu. Jeden sestavený zlomek monumentální malby představuje neúplnou levou polovinu asi mužské tváře, orientované en face, s rovným delším nosem, drobnými ústy a mandlově protáhlým velkým okem. Portrét připomíná byzantské malby jihovýchodní Evropy. Pravou část portrétu rekonstruoval ak. malíř J. Turoň.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 1 a 2
Obr. 3. Klášter Sacro Speco v Subiacu
Konec strany
Hrob velmože v Uh. Hradišti – Sadech.
Ze záznamů a terénní dokumentace prof. PhDr. Viléma Hrubého, DrSc.
Klášter Sacro Speco v Subiacu
Obr. 3. Klášter Sacro Speco v Subiacu.
ZPĚT na začátek strany
Hrob velmože v Uh. Hradišti - Sadech
Obr. 4. Detail malby z jeskyně Božího Pastýře
Konec strany
Obr. 3.
Klášter Sacro Speco v Subiacu.
Jeskyně Božího Pastýře - celek Jeskyně Božího Pastýře - detail
Obr. 4a. Jeskyně Božího Pastýře – celek. Obr. 4b. Jeskyně Božího Pastýře – detail.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 3. Klášter Sacro Speco v Subiacu
Malby v jeskyni Božího Pastýře
Konec strany
Obr. 4.
Detail malby z jeskyně Božího Pastýře v benediktinském klášteře Sacro Speco v Subiacu.
Podobné rysy (mandlové oči, dlouhý rovný nos malá ústa) můžeme najít i na malbě v jeskyni Božího Pastýře v klášteře Sacro Speco v Subiacu. V této jeskyni žil sv. Benedikt z Nursie, později byla přestavěna na kapli. Subiaco leží asi 50 km JV od Říma nad řekou Aniene (starověký Teveronne). V této oblasti se nalézá také klášter Sancta Scolastica (ze 7. století) a zbytky dalších 12 benediktinských klášterů.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 4. Detail malby z jeskyně Božího Pastýře
Malba v jeskyni Božího Pastýře.

IKONOGRAFIE MALEB [ Zapůjčená ruka | Biskupské mitry | Odznak hodnosti Vladislava I.? | Otočené štíty, šišák sv. Václava, pláště knížat | Boleslav I. – kníže a bratrovrah? | Původ mandlového tvaru štítů | Denáry moravských údělníků | Inspirační zdroje autorů maleb | Náramky knížat | Malby a stavba rotundy ]
IKONOGRAFIE detailní rozbor: [ Porovnání hypotéz | Systematické utřídění ]
Hypotéza [ J. Zástěry | L. Konečného ]
Hypotéza [ P. Šimíka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]

S použitím diskusního příspěvku PhDr. J. Zástěry předneseného na semináři Malby ve Znojemské rotundě 18. února 1999 na PdF MU Brno, volně zpracoval a doplnil Petr Šimík.


Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu