ani_nova.gif (2304 bytes)IKONOGRAFIE
maleb ve Znojemské rotundě
Ikonografická problematika románské výmalby Znojemské rotundy
Petr ŠIMÍK

Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb


Likvidace Velké Moravy
Konec strany
IKONOGRAFIE –
Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb – příloha.
Petr Šimík – 30.4.2002.
Příloha – Bořivojův moravský původ a hrob K1 – pokračování (2)
Hypotézy [ J. Zástěra | L. Konečný ]
[ P. Šimík 1a 1b 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b 10c 10d 11 12 ]
[ Pohan v církevní stavbě?! | Porovnání hypotéz | Systematické utřídění hypotéz ]
[ Plášť moravských králů | Zapůjčená ruka | Biskupské mitry | Odznak hodnosti Vladislava I.? | Otočené štíty, šišák sv. Václava, pláště knížat | Boleslav I. – kníže a bratrovrah? | Původ mandlového tvaru štítů | Denáry moravských údělníků | Kniha | Inspirační zdroje autorů maleb | Náramky knížat | Malby a stavba rotundy 1 a 2 ]

Bořivojův moravský původ – pokračování 1. části

Bořivojův hrob má být navždy zapomenut

Po svém vítězství Bořivoj postavil na Hradě (snad jen dřevěnou) rotundu či kapli neznámého zasvěcení (podle Kristiána P. Marie, což může být záměna se Spytihněvem), kde byl potom sám také pohřbený (hrob K1) – právě v místě, kde později vybudoval podle moravských vzorů kamennou rotundu (původně s jedinou, východní apsidou) kníže Václav. Víme, že Václav se učil rozumět staroslověnským knihám. Podle legend byl obnovitelem křesťanství v Čechách – poté, co se Spytihněv s Vitislavem (Vratislavem?) poddali bavorskému Arnulfovi, ale mohl „obnovovat“ jen křesťanství moravské, přinesené Bořivojem. Proto na Pražském hradě dal postavit (930?) právě rotundu – měla zde navždy připomínat nejen moravský původ křesťanství v Čechách, ale i původ prvního českého křesťanského knížete – jeho děda, nad jehož hrobem byla vystavěna. Tato symbolika je naprosto zjevná. Podle D. Třeštíka (1997, s. 330) „víme dnes bezpečně, že typ rotundy byl do Čech přinesen právě z Velké Moravy ...“.
Doba po Václavově smrti (†935) pak připomíná období postupné „normalizace“. Boleslav I. dokázal po třiceti letech využít bratrovraždu při přípravách na zřízení pražského biskupství, které pak založil jeho syn Boleslav II. (973). Při této příležitosti vznikají také první latinské svatováclavské legendy. Slovanská liturgie, i když v té době byla zřejmě v Čechách běžně uplatňována, je však na výslovné přání papeže Jana XIII. v biskupském kostele již mimo hru (Kosmas I, 22). Přesto k volbě druhého pražského biskupa Vojtěcha dochází za Boleslava II. na Levém Hradci (982), kde Bořivoj postavil vůbec první kostel (rotundu?) v Čechách zasvěcený sv. Klimentovi, světci, jehož ostatky na Velkou Moravu přinesli Konstantin s Metodějem. Zde, podle Kristiána (992-994), započalo české křesťanství, Bořivojem přenesené z Moravy. „Kristiánovi patří zásluha, že on první uvedl Cyrila a Metoděje jako světce do latinské literatury v Čechách“ (V. Tkadlčík 1995, s. 18). Jakékoliv souvislosti s Byzancí a slovanskou liturgií se však úzkostlivě vyhýbá.
A současně bychom si měli povšimnout, že ve spojitosti se stavbou Václavova kostela sv. Víta se Kristián z opatrnosti (?) vyhýbá jakékoliv zmínce o rotundě. Důsledně ji nazývá bazilikou (kap. 6, 8 a 9), kostelem nebo chrámem. 
Kosmas (II, 17) však zcela otevřeně uvádí: „Ten kostel vystavěl někdy sám svatý Václav k podobenství kostela římského okrouhlý ...“ („... ad similitudinem Romanae ecclesiae rotundam). Později Spytihněv II. rotundu zbořil (1060), aby právě zde postavil novou baziliku, i když měl dostatek místa i jinde. Václavův náhrobek v ní je sice obnoven, ale Bořivojův hrob má být navždy zapomenut. Zůstává proto skryt hluboko pod novou zvýšenou podlahou baziliky. Přitom ostatky dalších zde uložených jedinců (Břetislav I., jeho manželka Jitka, sv. Vojtěch) byly pietně přeneseny na jiné místo. 
Při stavbě svatovítského chrámu v době Karla IV. byl již Bořivojův hrob neznámý a obnoven proto být nemohl.
Takto se v 11. století ke „svému“ prvnímu křesťanskému knížeti, kromě Čechů, nezachoval snad nikdo. 
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Místo reality smyšlenka
Konec strany
Vše, co by mohlo připomínat Velkou Moravu, je třeba zlikvidovat, nebo alespoň zpochybnit: staroslověnskou liturgii, písemné památky, ba i Bořivojův hrob.

Dušan Třeštík
Počátky Přemyslovců
, NLN, Praha 1997, s. 330.

 

 

 

Vojtěch Tkadlčík
Cyrilometodějský kult na křesťanském Západě
, Matice cyrilometodějská, Olomouc 1995, s. 18.

 

Bořivojův hrob má být »navěky« zapomenut.

Bořivoj zřejmě nebyl „jejich“!

Josef Václav Myslbek: Přemysl a Libuše (1892), Praha-VyšehradJen v případě moravského Bořivoje – pro Čechy cizince, pro tehdejší církev šiřitele staroslověnské liturgie – je takový přístup v roce 1060 (tj. 6 let po církevním schizmatu) logicky vysvětlitelný. Pokud by se mělo jednat o hrob Boleslava I., jak je poslední dobou v Praze módní hrob K1 označovat, podle D. Třeštíka zakladatele českého státu, bylo by zdůvodnění takového jednání jen obtížně vysvětlitelné. V případě Spytihněva II., samotného zakladatele baziliky, pak naprosto nepochopitelné a prakticky zcela vyloučené.
Čechové Bořivoje, oproti pohanu Přemyslovi, „za svého“ nikdy nepřijali, i když byl „jejich“ prvním křesťanským knížetem, nikdy se „českým národním symbolem“ nestal. Byl „jen“ manželem sv. Ludmily, popřípadě ještě také otcem Spytihněva a Vratislava. Dokonce i dnes, po znovuobjevení jeho hrobu (1911), by se jej naopak chtěli zase co nejrychleji zbavit; naposledy J. Sláma (2001). Bořivoje dokonce chtějí pohřbít pod jménem bratrovraha Boleslava I. do nově zbudovaného hrobu v katedrále sv. Víta (M. Bravermanová-M. Lutovský 2001, s. 281). Což nelze nazvat jinak, než pokus o největší archeologický podvod století
O co méně úcty chovají k ostatkům Bořivoje, o to větší sympatie mají ke zcela smyšlenému mytickému pohanu Přemyslovi. Mohou samozřejmě namítnout: Jak to „smyšlenému“? Vždyť přece každý si na něj může na Vyšehradě sáhnout! Všechny tyto skutečnosti potvrzují správnost závěrů Vlčkova antropologicko-lékařského průzkumu a identitu Bořivojovu s ostatky z hrobu K1.
ZPĚT na začátek strany
Likvidace VM památek
Pseudovědci a manipulátoři
Konec strany
Místo reality smyšlenka, místo Bořivoje pohanské modly.

Čtyři sousoší v nadživotní velikosti – Lumír a Píseň (1888), Libuše a Přemysl (1892) na snímku, Záboj a Slavoj (1895) a Ctirad a Šárka (1897) – původně vzhlížela z Palackého mostu k Vyšehradu. Bořivojův hrob byl v té době neznámý. Po válce byla přemís- těna právě do míst, kde ve středověku stávala vyšehradská akropole. Všechna jsou dílem Josefa Václava Myslbeka.

Už jste v Praze viděli také nějakou Bořivojovu sochu?

„Odvracejí od pravdy k bludům“

Český národ, místo toho, aby jej tito pseudovědci pevně ukotvili v dějinách, se stal jejich rukojmím, se kterým manipulují, jak potřebují. Tito lidé, kteří se sami zbavili víry v Boha, si potřebu víry nahradili modlami. Pro někoho to byl Veliký Stalin, pro někoho pohan Přemysl, pro jiného „zlaté tele“. Pro někoho život v komunistickém „ráji“, pro někoho život mezi jakýmisi náhražkovými symboly „velikosti“ národa, pro jiného pohodlný život uznávaného „rádobyvědce“. Svůj komplex méněcennosti, tzv. „pražský syndrom“, si pak léčí tím, že nevynechají žádnou příležitost, aby nepoplivali Velkou Moravu. Ve své tupohlavosti si zřejmě neuvědomují, že si plivou i na svoje vlastní šosy – viz např. článek Evy Hníkové: Pravda a mýty o misii věrozvěstů, Lidové noviny, sobota 29. června 2002, s. 21-22, ve kterém jsou zaznamenány „dnes zvláště vypečené“ názory prof. dr. J. Slámy a dr. D. Třeštíka: 
Jeden výtečník říká
: „Rozšířeným mýtem je tvrzení: Rastislav, vládce Velké Moravy, si přál, aby prostý lid rozuměl bohoslužbám. ... V pozadí Rastislavova rozhodnutí však nestála péče o blaho prostých lidí, ale spíše mocenské snahy“. Což je ovšem v rozporu se všemi prameny: Život Metoděje (VIII), Pochvalné slovo Kyrilu a Metoději, Spis o pokřtění Bavorů a Karantánců (12) a další. Byla to tedy jen podivná souhra šťastných náhod, že Konstantin s Metodějem přinesli sebou na Moravu evangelia přeložená do slovanského jazyka a Moravané tomu, světe div se, jak z udělání rozuměli?
Velikým učinilo Rostislava, podle I. L. Červinky (1928, s. 275-280), poznání, že křesťanství lze na Moravě snadněji a rychleji rozšířit v domácím jazyce než v německém, a to na základě domácí moravské církevní organizace, o niž usiloval nejprve v Římě a pak v Byzanci. Tzn., že bylo Rostislavovým přáním, ba přímo podmínkou, „aby prostý lid rozuměl bohoslužbám“. Co by tak asi byli Rostislavovi a jeho lidu platní učitelé hovořící perfektně latinsky nebo řecky?
Pak ještě doplní: „Michal III. ovšem neposlal na Velkou Moravu biskupa, kterého Rastislav požadoval, ale pouze dva bratry, z nichž jeden měl kněžské svěcení“
Tedy pouze dva nejvzdělanější, nejpovolanější, nejschopnější a nejmoudřejší muže z byzantské říše, kteří mohli požadovaný úkol splnit, a kteří jej také víc než jen splnili, že, pane profesore? Biskupa byzantský císař Michael III. na Velkou Moravu samozřejmě poslat nemohl, takové politické embryo, jak se J. Sláma snad domnívá, nebyl, aby hned v samém počátku křesťanskou misii obou bratrů zhatil. Posílal je vlastně do neznámé země a hlavně do země nacházející se v zájmové sféře západního patriarchátu. Musel si proto počínat velmi diplomaticky.
A druhý mu hned přizvukuje: „Co se nepovedlo Rastislavovi, dotáhl do konce jeho následovník Svatopluk. Za jeho vlády roku 880 ustanovil římský papež (Jan VIII.) Metoděje moravským arcibiskupem“
Arcibiskupem a papežským legátem pro slovanské země ale Metoděje ustanovil již papež Hadrián II. v roce 869 a listem „Sláva na výsostech Bohu“ (Gloria in excelsis Deo) adresovaným Rostislavu a Svatopluku a Kocelovi“ povolil používat slovanský jazyk v liturgii a překládat do slovanského jazyka knihy svaté. Takže co si Rostislav předsevzal, to se mu také povedlo
Také podle Kristiána (kap. 1) ještě sám král Rostislav někdy na přelomu let 869/870 Metoděje do úřadu „nejvyššího biskupa, maje pod sebou sedm téže svatosti biskupů“, ustanovil, není-liž pravda, pane doktore? 
V roce 880 papež Jan VIII. listem „Horlivosti tvé“ (Industriae tuae) pak už jen potvrdil Metoděje co arcibiskupa moravské církevní provincie a znovu potvrdil i používání domácího slovanského jazyka v liturgii. 
Ale demagog nakonec stejně triumfuje
: „Zavádění bohoslužeb ve srozumitelném jazyce bylo vlastně nepovedeným experimentem“
Tuto větu slovutného pražského „vědce-historika“ snad ani komentovat netřeba. Chci jen doufat, pane doktore, že „nedopadnete tak, jako Škrhola“. Ale nevím, nevím ... . Viz konstituce schválená II. vatikánským koncilem 12. prosince 1963.
Hovořil-li na počátku prof. dr. J. Sláma „o pozadí“ Rostislavových snah, můžeme po přečtení článku opáčit: „Co stojí v pozadí snah těchto dvou výtečníků?“
ZPĚT na začátek strany
Místo reality smyšlenka
Obrození moravských tradic
Konec strany
Pseudovědci a manipulátoři.

 

 

 

 

 

 

 

Inocenc L. Červinka
Slované na Moravě a Říše velkomoravská
, Brno 1928, s. 275-280. Citováno in: Lubomír E. Havlík: Život a utrpení Rostislava, krále Moravanů, s. 97. In: Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1995, Brno 1996, s. 85-230.

Bourají „mýty“ za cenu polopravd a lží. Lze je pak ještě považovat za „vědce“ či alespoň „polovědce“?

Nejsou to už jen pouhé karikatury?

Byl-li Bořivoj českého původu, 
proč nebyl jako vůbec první pokřtěný český kníže prohlášen za prvního českého světce?
„Protože nebyl Čech, ale Moravan“!
Místo toho, aby bourali svoje vlastní mýty, pokoušejí se dva zapšklí staříci z Prahy zamaskovat vlastní nízkost a malost snižováním významu státnického rozhodnutí krále Rostislava a zpochybňováním schopností, činnosti a odkazu byzantských věrozvěstů. Bláhově se přitom domnívají, že pozvednou sebevědomí vlastního národa tím, že se pokusí ponížit národ vyspělejší. Doufají, že se tím snad vlastnímu národu „zalíbí“?! Poněkud infantilní. Ale je vědecky ověřeno, že „na stará kolena“ člověk opravdu dětinští. Kdo již nedokáže stavět, může ještě poslední zbytky sil soustředit na to, že bude alespoň bořit. Článek Evy Hníkové to přesvědčivě ukázal. To, na co sami nemáme, alespoň zkusíme zošklivit těm druhým.
Tvůrčí člověk vezme kámen a vybrousí z něj drahokam. Komu není shůry dáno, vezme drahokam a kydne na něj hromádku vlastního hnoje, aniž by vůbec tušil co drží v ruce. Tím hůř, když to ví.
Samotnému drahokamu to ale stejně neublíží, stačí jen pečlivě jej potom zase očistit.
Odporná představa. Takovému individuu pak nelze podat ani ruku, aby se člověk náhodou nepotřísnil!
Z dopisu papeže Hadriána II. Rostislavu a Svatopluku a Kocelovi (869):
„Kdyby se někdo z učitelů u vás shromážděných, kteří lahodí uším a odvracejí od pravdy k bludům, opovážil a začal vás rozeštvávat tím, že by haněl knihy vašeho národa, ať je vyobcován nejen od přijímání, ale i z církve, dokud se nepolepší. Neboť jsou [to] vlci a ne ovce a ty je třeba poznávat podle jejich plodů a chránit se jich ...“
(Život Metoděje, arcibiskupa moravského, kap. VIII).
„Jsou to vlci a ne ovce, poznáte je po ovoci jejich ...“.
Nejlepší odpovědí těmto „národoveckým protimoravským štváčům“ a k jakékoliv podlosti ochotným „napravovačům mýtů“ o misii byzantských věrozvěstů jsou názory skutečných odborníků a evropských osobností.

Obrození tradic

Ponořme se zpět do historie. Již na počátku své vlády Spytihněv II. likviduje 300 předních představitelů moravských rodů, vyhání slovanské mnichy ze Sázavy. Od papeže získává biskupskou mitru. Tu podobně získává i jeho mladší bratr Vratislav II., obnovuje ale vše, co chtěl Spytihněv zničit. Na Sázavu se znovu vrací slovanští mniši, vrací se slovanská liturgie, o jejíž povolení a schválení žádá, leč marně, papeže Řehoře VII. (1073-1085). Papežův zákaz ale neprovedl (V. Tkadlčík 1995, s. 12). (Královský titul získává až v roce 1085 od římského císaře Jindřicha IV., kterého v Římě roku 1084 korunoval papež Klement III.). Nejstaršímu synovi dává po svém otci, který na Moravě navázal na velkomoravské tradice, jméno Břetislav. Dcera získává jméno Judita (Jitka) po své „unesené“ babičce. Znovu oživuje památku prvního pokřtěného českého knížete moravského původu – mladšího syna pojmenuje Bořivoj, když již předtím narozená dcera dostává jméno Ludmila. (Jméno Bořivoj se pak v rodu ještě jednou vyskytne, ale až na počátku 13. století u Děpolticů, potomků Vladislava I. – VDZKČ I, 1999, s. 749-753).
Za Břetislava II. nastává opět zlom. Důsledně se likviduje vše, co by v Čechách mohlo připomínat Velkou Moravu a staroslověnskou liturgii. V Kosmově podání (III, 1) to ovšem zní poněkud jinak: na počátku své vlády kníže Břetislav II. (1093) likviduje „pohanské zvyky“. V podstatě ale ničí vše, co Vratislav pracně obnovil. Následně definitivně vyhání sázavské mnichy (1097), „památky slovanského písemnictví byly zničeny“ (J. Žemlička 1997, s. 379). Kosmas o tom samozřejmě „neví“. Nápravu pak sjednává až osvícený panovník Karel IV., když roku 1347 s tichým souhlasem papeže Klimenta VI. prohlásil Cyrila a Metoděje za patrony Českého království (V. Tkadlčík 1995, s. 49). Ve skupině českých patronů z mozaiky na jižním portále Svatovítského chrámu z roku 1376 ale najdeme pouze sv. Prokopa, sv. Zikmunda, sv. Víta, sv. Václava, sv. Ludmilu a sv. Vojtěcha.
ZPĚT na začátek strany
Pseudovědci a manipulátoři
Co zůstalo?
Konec strany

Vratislav II. dává svému synovi jméno Bořivoj.

Vojtěch Tkadlčík
Cyrilometodějský kult na křesťanském Západě
, Matice cyrilometodějská, Olomouc 1995, s. 12, 49.

Josef Žemlička
Čechy v době knížecí (1034-1198)
, NLN, Praha 1997, s. 379.

Památky slovanského písemnictví byly zničeny.

Poznámka: Císař Karel IV. ještě jako markrabě moravský požádal roku 1346 papeže Klimenta VI., aby dovolil zakládat v Čechách benediktinské kláštery se slovanskou bohoslužbou a osadit je charvátsko-hlaholskými mnichy. 
Papež konstitucí z 9. 5. 1346 dovolil založit pouze jeden klášter a pověřil pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic, aby jej zřídil. Karel IV. už jako král český vydal zakládací listinu 21. 11. 1347 a postavil nový klášter a chrám pod ochranu P. Marie a také „ob revrentiam et memoriam gloriosi confessoris beati Jeronimi ... Cirillique, Methudii, Adalberti et Procopii, patronorum dicti regni Boemie“.
Chrám byl dokončen až po 25 letech a posvěcen na velikonoční pondělí 29. března 1372, kdy se četlo evangelium o učednících emauzských. Proto klášter byl nazýván Emauzy nebo podle slovanských mnichů „Na Slovanech“ (V. Tkadlčík 1995, s. 21). To už se ale ocitáme ve 14. století mimo časový rámec našeho příběhu.
Obnova cyrilometodějského kultu ve 14. století.

Karel IV. jako moravský markrabě se zemským praporem s bíločerveně šachovanou orlicí na modrém podkladu (Gelnhausenův kodex z Jihlavy).

V. Tkadlčík (1995, s. 13-14): „Tragikou slovanské kultury v Čechách je smutný fakt, že hlaholské památky IX.-XI. století byly v Čechách dokonale zničeny. Zachovaly se jen dva Pražské hlaholské zlomky, přilepené na deskách latinského praxapoštola, dále csl. hymnus Hospodine pomiluj ny, zachovaný jen ve staročeském přepise, a Levínský cyrilský nápis. Přes 20 dalších památek, pocházejících z Čech, se zachovalo jen v opisech na Rusi a jinde. A to jistě není celá literární tvorba slovanských Čech, poněvadž většina literárních památek zůstala doma a jen malá část se dostala do jiných slovanských zemí, kde byla opisována“.
„Pozůstatkem slovanské bohoslužby v Čechách je podle úsudku filologů česká náboženská terminologie, která je z nadpoloviční většiny staroslověnská (A. Frinta 1919, B. Havránek 1936, R. Večerka 1963). Není možné, aby tak pronikavý vliv na vývoj celonárodního jazyka měl jen jediný slovanský klášter v odlehlé Sázavě za krátkou dobu svého trvání. Je ovšem pravda, že cyrilometodějská misie převzala na Moravě také starší prvky, zvláště ustálené modlitební formule z doby předcházející, ale i přesto zůstává základní fond české náboženské terminologie staroslověnský. Toto všechno dokazuje kontinuitu slovanské kultury a bohoslužby v Čechách od konce IX. až do konce XI. století. A to je zároveň i důkazem, že i úcta cyrilometodějská byla v Čechách přejata z Moravy a vyvíjela se po dvě století, ovšem s klesající tendencí, poněvadž nemohla odolat náporu postupně se šířící latinské kultury“.
ZPĚT na začátek strany
Obrození moravských tradic
Likvidace pokračuje
Konec strany
Co zůstalo?

Vojtěch Tkadlčík
Cyrilometodějský kult na křesťanském Západě
, Matice cyrilometodějská, Olomouc 1995, s. 13-14.

Někteří současní pražští vědci se rozhodli v minulosti započaté likvidační dílo zdárně dokončit – viz jejich výklad maleb ve Znojemské rotundě. I tanečky, které nyní předvádějí okolo K. Hilbertem (1911) pod podlahou svatovítského chrámu znovunalezeného Bořivojova hrobu K1, jsou toho jasným důkazem – viz „Bořivoj a hrob K1“. Zde se přesvědčíte, jak se tito „vědci“ chovají ke „svému“ prvnímu křesťanskému knížeti dnes. 
Dokonce Bořivoje chtějí nechat znovu pohřbít, ale jako Boleslava I.! Pražští archeologové tak zametají poslední stopy, které nám zůstaly. To je projev typické „nenávisti až za hrob“.
Necháme až na budoucích generacích, aby jejich počínání zhodnotily, odsoudily a postavily na pranýř? Jistě to udělají, ale bude to pak ještě co platné? Určitě se budou také ptát, co jsme udělali my – současníci těchto „vědců“ – pro to, abychom jim v tom zabránili. Vždyť tady bez jakýchkoli skrupulí „řádí jako rudá mafie“ prorůstající svými chapadly Akademii věd, univerzity i další instituce.
Budeme dál jen nečinně snášet národovecké projevy jejich hrdobeckého pragocentrismu zakotveného ve smyšlených pohanských mýtech, skrývající se za tzv. „českými národními zájmy“?
(To ovšem zdaleka není tak dobré, jako Třeštíkův beztvarými médii ovládaný beztvarý dav, o který se nestarají historikové, ale fantasmagorikové »astrálně« proutkařící okolo nějaké té rotundy nebo Svatoplukova hrobu).
ZPĚT na začátek strany
Co zůstalo?
Šikmé pruhy na štítu
Konec strany
Likvidace pokračuje.
Dušan Třeštík
Mysliti dějiny
, Praha 1999.
B. Krzemieńska-A. Merhautová-D. Třeštík
Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě, Praha 2000.

„Kdo je bez viny,
ať hodí kamenem“.

Dušan Třeštík: Velká Morava v dějinách Evropy, internetové stránky CMS AV ČR, resp. in: Libor Jan et al. (ed.): Dějiny Moravy a Matice moravská. Problémy a perspektivy. Brno, Matice moravská 2000, s. 73-80.

Znojemské malby jako důležitý historický pramen

N. Profantová (1996, s. 37): „Ludmilin a Bořivojův křest ovšem nepotvrzuje žádný nehagiografický soudobý pramen a mezi popisovanými událostmi a dobou vzniku Kristiánovy legendy leží více než stoletá časová průrva. Můžeme vůbec jejím údajům věřit, zvláště když se v jejím vyprávění vyskytují zjevně fantazijní motivy? Copak by tak obratný diplomat jako byl Svatopluk Veliký ponížil knížete, byť méně mocného, přec vládnoucího nad strategicky významnou zemí? stit10cl.jpg (3752 bytes)Není Kristiánova legenda ve věci Bořivojova křtu opravdu pouze legendou? (Což však autorka vzápětí na s. 39 zase slavně popřela).
Vodítkem by nám mohly být malby ve Znojemské rotundě. Symbolizují šikmé pruhy na štítu Bořivojova syna Spytihněva [10] (u žádného jiného z ostatních 26 knížat se nevyskytují – viz obr. vpravo), že se narodil z lože: 
a) ještě nepokřtěného Bořivoje (což je prakticky vyloučené, protože potom by i Bořivoj, údajně zplozený mytickým pohanem Hostivítem, musel mít také pruhovaný štít)? Nebo: 
b) sice pokřtěného Bořivoje, který ale tehdy ještě nebyl vládnoucím knížetem, resp. v té době vyhnaného z Čech (tzn. dočasně zbaveného vlády, čemuž by mohlo odpovídat i synovo jméno Spytihněv, jak se domníval J. Zástěra 1990, s. 95)? Nebo:
c) pokřtěného Bořivoje, ale sám Spytihněv vládu nastoupil jako dosud nepokřtěný? Spytihněv a Vitislav až roku 895 po smrti Svatoplukově (†894), kdy „odpadli od království Moravanů“, se v Řezně podřídili svrchovanosti východofranského krále Arnulfa a Spytihněv zde mohl přijmout i křest, resp. již o rok dřív z rukou řezenského biskupa Tutona (894-930) (D. Třeštík 1997, s. 323). Tato varianta, o níž se přímo zmiňují legendy Crescente, Gumpoldova a Oportet, asi bude realitě nejblíž (v souvislosti se „štítem víry“ – Ef 6, 16). 
ZPĚT na začátek strany
Likvidace pokračuje
Bořivoj nedal pokřtít syna úmyslně
Konec strany

Šikmé pruhy na štítu.

Naďa Profantová: Kněžna Ludmila, Epocha, Praha 1996, s. 37.

 

 

Jaroslav Zástěra: Znojemská rotunda a Velká Morava, Brno 1990, s. 95.

Dušan Třeštík
Počátky Přemyslovců
, NLN, Praha 1997, s. 323.

stit09cl.jpg (3000 bytes)Jak uvádí D. Třeštík (1997, s. 323): „Nelze totiž vyloučit, že Bořivoj nedal svého nejstaršího syna vůbec pokřtít, ne snad z nějakého opomenutí, nýbrž úmyslně“. A dále (s. 336): „Je dokonce možné, že (Bořivoj) se proti případnému neúspěchu pojistil tím, že svého nejstaršího syna a nástupce Spytihněva nedal pokřtít, aby mu tak v případě pohanské reakce zajistil nástupnictví“. Uvažoval-li takto, byl zcela nepochybně křesťan. Snad proto také Bořivoj [09] na pruhovaný štít svého syna upozorňuje ukazováčkem levé ruky (detail viz obr. vpravo), svého staršího syna nedal pokřtít záměrně. Potom by ovšem Bořivojův štít s puklicí (vlevo) znamenal, že on sám musel být pokřtěný ještě před tím, než se v Čechách ujal vlády (jak je tomu i u všech ostatních vyobrazených knížat, s výjimkou právě Spytihněva). Bořivojův dodatečný křest na Moravě, vyfabulovaný Kristiánem a později převzatý Kosmou a našimi současnými historiky, uvádějí znojemské malby na pravou míru. ZPĚT na začátek strany
Šikmé pruhy na štítu
Nejstarší legendy
Konec strany
Bořivoj nedal svého nejstaršího syna a nástupce Spytihněva pokřtít úmyslně.
Štít s puklicí v Bořivojo- vě ruce dokazuje, že on sám se vlády v Čechách ujal jako křesťanský panovník.

Dušan Třeštík
Počátky Přemyslovců
, NLN, Praha 1997, s. 323, 336.

Malby ve Znojemské rotundě můžeme proto považovat za důležitý a věrohodný historický pramen, ze kterého ale můžeme čerpat jen za předpokladu, že dokážeme správně jmenovitě určit jednotlivé panovníky. 
Viz příloha Knížecí štíty – rodné a křestní listy knížat.

Co říkají nejstarší legendy?

Ze znojemských maleb je tedy zřejmé, že údaje tzv. Kristiána o pokřtění Bořivoje na Moravě až jako vládnoucího „českého“ knížete jsou pouze tendenční. Jistou spojitost s legendami (bavorská Crescente) uvádějícími až Spytihněva jako křesťanského knížete Čechů (protože Bořivoj byl moravský kníže a pokřtěný byl na Moravě ještě dříve než vůbec přišel do Čech, zatímco Spytihněv se již narodil v Čechách) asi nemůžeme zcela vyloučit. V takovém případě by mohly mít reálné jádro v tom, že Spytihněv byl pokřtěn až jako vládnoucí kníže. Došlo k tomu na cizím území, v Bavorsku, v Řezně. A autorem Crescente byl prý „některý z mnichů kláštera sv. Jimrama v Řezně, působící tehdy (brzy po roce 974) v Praze jako příslušník zdejšího archipresbyterátu“
Viz D. Třeštík (1997, s. 322, 323, 331, 336). 
Bořivojovo jméno bylo v Čechách v řadách bavorského kléru pro jeho původ asi rovněž „tabu“, tak jako jméno jeho otce. Nejstarší legendy jej buď „neznají“, nebo celou tuto pasáž vynechávají (I. staroslověnská legenda o sv. Václavu, bavorská recenze Crescente, Gumpold, Vavřinec). 
• Podruhé
se o něm „oficiálně“ zmiňuje (více než 70 let po staroslověnské legendě ivanské) až Kristián (992-.994) (byl zpočátku jedním z kněží pražského archipresbyterátu při sv. Jiří, poté mnichem břevnovského kláštera, školení získal v klášteře sv. Jimrama v Řezně, stejně jako autor bavorské Crescente). Ovšem bratr panujícího knížete Boleslava II. si to zřejmě mohl dovolit. Kromě toho Kristián Bořivoje potřeboval, aby mohl doložit přenesení křesťanství z Moravy do Čech (D. Třeštík 1999, s. 10; 1999a, s. 191). Zaměnil jen jeho pro bavorskou církev nepřijatelný původ za křest. Bylo by proto také výhodné, kdyby byl pokřtěn nejlépe přímo moravským arcibiskupem Metodějem, který byl jmenován papežem. I když ani toto řešení nebylo přijatelné pro bavorskou církev, která Metoděje jako moravského arcibiskupa nikdy neuznala. Legenda však nebyla určena bavorské církvi, ale měla podpořit u papeže v Římě žádost o zřízení Vojtěchova pražského arcibiskupství (D. Třeštík 1999a, s. 190-193).
Česká recenze Crescente, zřejmě dle Kristiána, vsunuje do původního textu místo Spytihněva jméno Bořivojovo (D. Třeštík 1997, s. 122, 313 a pozn. 10 na s. 536).
II. staroslověnská legenda O rodu a o utrpení svatého knížete Václava (tzv. legenda Nikolského) se sice také nejprve zmiňuje o knížeti Spytihněvovi, ale současně o něm již říká, že byl „syn Bořivojův“. Tato legenda je převyprávěním Gumpolda a vznikla patrně v 11. století na Sázavě (O. Králík 1969, s. 185, 221; J. Nechutová 2000, s. 44). 
Ludmilská legenda Fuit, která Bořivojovo jméno rovněž uvádí, vznikla asi v 11. století přepracováním z původní a nedochované legendy staroslověnské (J. Kolár 1998, s. 245; J. Nechutová 2000, s. 45). O údajném dodatečném křtu Bořivoje arcibiskupem Metodějem na Moravě na Svatoplukově dvoře ale (stejně jako Život sv. Metoděje) neví nic. Přesto je zřejmé, že na rozdíl od Rostislava, bylo Bořivojovo jméno vedle staroslověnských i v latinsky psaných legendách přece jen (alespoň na čas) „vzato na milost“. Stalo se tak ovšem až poté, co Kristián zaměnil Bořivojův moravský původ za moravský křest. Souvislost s „obrozeneckou“ atmosférou, která zavládla v Čechách za knížete Vratislava II., je zcela evidentní – teprve on dává jednomu ze svých synů jméno Bořivoj a jedna z dcer dostává jméno Ludmila (VDZKČ I., 1999, s. 750).
Legenda Oportet z počátku 12. století se již o Bořivojovi vůbec nezmiňuje, Spytihněvův křest klade stejně jako Crescente a Gumpold až do doby jeho knížecí vlády.

Ke křtu Spytihněva až jako vládnoucího knížete srovnej:
Dušan Třeštík
Počátky Přemyslovců
, NLN, Praha 1997, s. 122, 313, 322, 323, 331, 336, 536 pozn. 10.

Dušan Třeštík: Bratrovrahův syn, mnich Kristián, 1999, s. 10. In: Dějiny a současnost XXI, 6/99, s. 6-10.
Dušan Třeštík: Biskup Vojtěch a střední Evropa, s. 190-193. In: Dušan Třeštík: Mysliti dějiny, Paseka, Praha a Litomyšl 1999a, s. 182-196.
Oldřich Králík
Nejstarší legendy přemyslovských Čech
, Vyšehrad, Praha 1969, s. 185, 221.
Jana Nechutová: Latinská literatura českého středověku, Vyšehrad, Praha 2000, s. 42-45.
Jaroslav Kolár: Středověké legendy o českých světcích, NLN, Praha 1998, s. 245.

Podle D. Třeštíka (1997, s. 174) měl však již Kristián vycházet z legendy Fuit, která podle něj vznikla nedlouho po Crescente a logicky před Kristiánem, tj. někdy mezi léty 974-992 (staroslověnské legendy mají být údajně pouze překladem latinských předloh, neboť „historikové ... nejsou ochotni přijmout velkolepý obraz rozvoje staroslověnské vzdělanosti v Čechách 10. století, který jim slavisté předkládají“ – viz D. Třeštík 1997, s. 10-11). Správnější zřejmě ale bude názor, že Kristián měl k dispozici staroslověnskou předlohu Fuit, protože jak již víme, Kristián hlaholici ovládal. Je totiž krajně nelogické, aby obě latinské legendy Crescente i Fuit vznikly ve stejné době, resp. nedlouho po sobě ve stejném prostředí řezenských mnichů z kláštera sv. Jimrama působících v Praze, když každá uvádí jako prvního pokřtěného knížete jiného panovníka. Museli bychom v rámci jedné komunity ve stejném období připustit dvě rozdílné „ideologie“. Je možné, že staroslověnská předloha Fuit musela zmizet ze světa (podobně jako staroslověnská legenda ivanská) právě proto, že okolnosti Bořivojova křtu a jeho příchodu do Čech líčila jinak. Latinská Fuit pak vypráví, že Bořivoj přijal křest spolu s Ludmilou až jako vládnoucí kníže „a s nimi tak učinil zároveň i jejich poddaný lid. Narodili se jim pak tři synové a tři dcery, a od toho dne, kdy přijali milost křtu, všecko jejich království vzrůstalo víc a více“. To je ale vyloučeno. Ludmila přijala křest hned po svém příchodu na Moravu (871), tzn. ještě před svatbou s Bořivojem. Viz také štíty Bořivoje a Spytihněva. Po založení pražského biskupství (973) musely některé staroslověnské legendy zmizet.

Dušan Třeštík:
Počátky Přemyslovců, NLN, Praha 1997, s. 10-11, 174.

F. Borák (1998, s. 149-150) si zase klade otázku: „Proč slovanské legendy oslavují sv. Ivana a ne sv. Vojtěcha, který svým významem Ivana daleko předčí?“ A jeho odpověď je naprosto logická: „Pravděpodobně tu rozhodoval poměr ke slovanské liturgii. Kdyby byl bl. Ivan neměl vztah ke slovanské liturgii, sotva by jej slovanská legenda oslavovala“
Totéž jistě platí i v případě Bořivoje, Ludmily a Václava.
L. E. Havlík (1998, s. 202) uvádí, že v pozdější legendě „O prestavlenii sv. Kirila učitele“ je zmínka o tom, „že Vojtěch přišel na Moravu, do Čech a do Polska, že tam zaváděl latinskou víru a písmo a že dal stínat (resp. stíhat?) nebo vypudit biskupy pravé víry“, tj. slovanské liturgie. Biskup Vojtěch také zrušil moravské biskupství a připojil je k pražskému. Zřejmě ale bylo zanedlouho znovu obnoveno („moravský biskup, zvaný tuším Vracen, před časy Šebířovými“ – Kosmas II, 21); k roku 1063 za Vratislava II. se znovu mluví o obnovení moravského biskupství (biskup Jan), zrušeného asi Spytihněvem II., a dva roky po Vratislavově korunovaci opět (podmínkou pro získání koruny bylo asi Jaromírovo-Gebhardovo znovusjednocené pražské biskupství).
Zatímco v Čechách je celá řada kostelů zasvěcených sv. Vojtěchovi, na Moravě najdeme stěží dva. Také dnešní pohled římskokatolické a pravoslavné církve na osobnost Vojtěchovu se značně liší.
František Borák: Bánov, s. 149-150. In: MHS, ročenka MNK 1996-98, Brno 1998, s. 69-161.

L. E. Havlík: O datová- ní ve stsl. písemných památkách, s. 202. In: MHS, ročenka MNK 1996-98, Brno 1998, s. 163-223.

 

Nejstarší Ivanská a Václavské a Ludmilské legendy,                ZPĚT na začátek stranyBořivoj nedal pokřtít syna úmyslněBořivoje si vyžádali sami ČechovéKonec strany
(L) = psané latinsky
LEGENDA VZNIK KNÍŽE POZNÁMKA – AUTOR
O poustevníku
Ivanovi
konec 9.,
poč. 10. st.
Bořivoj,
kníže moravský
Poměrně jednoduché vyprávění, nevybavené ještě všemi náležitostmi legendického žánru
I. staroslověnská pol. 10. st. Vratislav Poměrně jednoduché vyprávění, nevybavené ještě všemi náležitostmi legendického žánru
Crescente (L)
bavorská recenze
po r. 974 Spytihněv Kněz pražského presbyterátu u sv. Jiří, dříve mnich z kláštera sv. Jimrama v Řezně
Gumpold (L) 983 Spytihněv Gumpold, biskup v italské Mantově
Kristián (L) 992-994 Bořivoj Břevnovský benediktin,
bratr knížete Boleslava II.
II. staroslověnská konec 10. st. Spytihněv,
syn Bořivojův
Je zpracováním latinského textu Gumpoldova
Crescente (L)
česká recenze
? Bořivoj ?
Vavřinec (L) 1030 Vratislav Laurentius, mnich benediktinského kláštera na Monte Cassino, pozdější arcibiskup v Amalfi
Fuit (L) 2. pol. 11. st. Bořivoj Vznikla přepracováním nedocho- vané legendy staroslověnské, ze které nejspíš čerpal i Kristián
Proložní o sv. Ludmile 2. pol. 11. st. Bořivoj,
Spytihněv vynechán
Výtah ze staroslověnské předlohy Fuit
Oportet (L) zač. 12. st. Spytihněv Zpracování Gumpoldovy legendy rýmovanou prózou

 Bořivoje si vyžádali sami Čechové

V této souvislosti bychom asi měli uvážit, zda ona česká nevěsta, jejíž průvod na Moravu v říjnu 871 napadli Frankové, nebyla pšovská Ludmila (J. Zástěra 1986, s. 16). Tak by bylo možné vysvětlit, jak se moravský Bořivoj ocitl v Čechách. Což vůbec nezáviselo na údajně nutném předpokladu, „že Rostislav (celé) Čechy dobyl“, jak argumentoval D. Třeštík (Objevy ve Znojmě, 1987, s. 566, 2000, s. 87). Diplomat Rostislav mohl stejného výsledku dosáhnout vhodnou sňatkovou politikou. Čechové nepochybně sledovali úspěšné počínání Rostislava a činnost byzantské misie Konstantina a Metoděje na Moravě a rozhodli se uskutečnit svůj v pořadí již druhý experiment s křesťanstvím. Proto si Bořivoje sami vyžádali. Proto mu na Moravu poslali dceru knížete Slavibora, představitele zřejmě nejbohatšího a nejvlivnějšího z českých kmenů. Proč by jinak právě na Mělnicko (Canburg) směřovaly již v roce 805 a znovu o rok později výpravy Karla Velikého? Proto se Bořivoj objevuje na Levém Hradci v sousedství Pšovanů a v těsné blízkosti Prahy a zakládá zde první kamenný (?) kostel v Čechách – rotundu sv. Klimenta,* kde usazuje moravského kněze řeckého jména Kaichos. Odchod Bořivoje do Čech jistě nebyl proti mysli ani Slavomírovi, „jakémusi knězi“, Svatoplukovu (či Rostislavovu – pozn. aut.) příbuznému, jehož si Moravané ustanovili za vládce, domnívajíce se, že jejich vévoda (Svatopluk) zahynul (byv u Karlomana nařčen ze zločinu nevěrnosti a poslán do vězení). (L. E. Havlík: Kronika o Velké Moravě, k roku 871, 1992, s. 153). Bořivojův odchod do českého „exilu“ mohl být součástí dohody Slavomíra se Svatoplukem při jeho opětovném převzetí moci (971). Lze očekávat, že měl-li Bořivoj sourozence, odešel do Čech s ním; snad i kněz Slavomír. Pokud bychom takový předpoklad přijali, bylo by pak možné vysvětlit existenci hrobu K2 v těsném sousedství Bořivojova hrobu K1 ve svatovítské rotundě. Neexistuje ale žádný písemný pramen, kterým bychom takovou úvahu mohli podepřít. Nelze se opřít ani o skrovné kosterní pozůstatky z tohoto hrobu (K2), porušeného pozdější stavbou Spytihněvovy baziliky (dochovala se jen část pravé nohy s bércem). Naskýtá se zde však možnost, že kosti z hrobu K2 porušeného stavbou baziliky byly pietně uloženy pohromadě v podobě „hraničky“ západně od jižní apsidy (E. Vlček 1997, s. 55), která byla podle K. Hilberta přezděna románským zdivem z 11. století. Podle J. Matiegky se jednalo pravděpodobně také o kostru muže. E. Vlček (1997, s. 56) ji označuje K3 a konstatuje, že v roce 1974 již nebyla nalezena, „zřejmě zůstala přizděná k původnímu románskému zdivu“. Její znovunalezení by snad mohlo významným způsobem přispět k našemu poznání o nejstarších pohřbech na místě, na kterém kníže Václav dal později postavit rotundu sv. Víta. 
Ale naskýtá se i další možnost. Podle Kristiána (kap. 9) by se také mohlo jednat o jednoho bojovníka Václavova, jménem Podiven, jehož ostatky byly uloženy „na hřbitově chrámu sv. Víta tak, že sv. Václav v chrámě a vojín onen venku ležící pouhou zdí jsou od sebe odděleni“. Poté ještě Kosmas (III, 55) zaznamenal: „Téhož roku (1124) také, v postě dne 24. března, nalezl biskup Menhart náhodou v sakristii kosti Podivenovy a pohřbil je v kapli pod věží mezi oltářem svatého Mikuláše biskupa a vyznavače a hrobem biskupa Gebharta. Podiven byl služebníkem svatého Václava mučedníka a nerozdílným jeho druhem v práci a strasti; v životě téhož světce sdostatek se vypravuje o jeho skutcích těm, kdož chtí o tom věděti. Svého času totiž Šebíř (1031-1067), šestý biskup našeho stolce, rozšiřuje větší kapli u hrobu řečeného dědice českého, vykopal, protože nebylo lze jinak vésti zeď, kosti tohoto jeho služebníka, vložil je do rakve a umístil v komoře, kde se choval kostelní poklad“. Což by mohlo odpovídat hrobu K2 porušenému stavbou zdi Spytihněvovy baziliky, který Kosmas považoval za hrob Podivenův.
ZPĚT na začátek strany
Nejstarší legendy
Rostislav se řídil Ludvíkovým příkladem
Konec strany
Bořivoje si vyžádali sami Čechové.

Rozhodli se dobrovolně pro moravské křesťanství. To mohl v Čechách aplikovat jen kníže, který jej měl zažité. Pohana by si nezvali.

 

 

 

 

Je teoreticky možné přiřadit hrob K2 v těsném sousedství Bořivojova hrobu K1 zcela hypotetickému Bořivojovu sourozenci?

Kosmas tento hrob přisoudil Podivenovi.

Je ale také možné, že hrob K2 je starší než K1 a že byl porušen pozdějším pohřbem Bořivojovým. Viz nálezová situace Emanuel Vlček: Nejstarší Přemyslovci, katalog výstavy, NM, Praha 1982, obr. na s. 26.

V Rostislavově počínání můžeme spatřovat jistou analogii s postupem jeho současníka Ludvíka Němce. Ludvík II. Němec, východofranský král (840-876), nejdřív svěřil správu východních území svému synovi Karlomanovi (nikoliv nějakému místnímu velmoži), v roce 865 rozdělil říši mezi syny. Sám si podržel plnou vrchní vládu nad celou říší. Karloman dostal Bavorsko a východní území (D. Třeštík 2001, s. 189). Podobně Rostislav (846-870) pověřil svého synovce Svatopluka vládou nad Nitranskem. Svému synu Bořivoji zajistil smlouvou se Slaviborem, později potvrzenou Bořivojovým sňatkem s jeho dcerou Ludmilou (871), vládu ve středočeském knížectví. Čechové dozajista naznali, že přijetí křesťanství se nelze vyhnout, že pro ně bude menším zlem přijetí (přenesení) křesťanství z Moravy než od „uctívačů kříže“ z Bavorska (jak je nazývá D. Třeštík 2000, s. 7), které by bylo spojeno s nebezpečím postupné germanizace (srovnej D. Třeštík 2001, s. 137 a 203) a následným splynutím s Říší (viz Korutany). K tomuto poznání mohli dospět asi jen na základě konkrétních zkušeností a je proto pravděpodobné, že v té době bavorská církev ve středních Čechách již působila. I proto asi Bořivoj usadil kněze Kaicha nejdříve na Levém Hradci a nikoliv v tehdejší Praze, resp. na hradě jménem Praha (konečně i proto, že jej ještě nezaložil). ZPĚT na začátek strany
Bořivoje si vyžádali sami Čechové
Svatební průvod na Moravu
Konec strany
Rostislav se řídil Ludvíkovým příkladem.

Dušan Třeštík: Vznik přemyslovského státu a jeho „politického“ národa (I.), s. 7. In: DaS 2000, č. 4, s. 6-11.

Dušan Třeštík: Vznik Velké Moravy, NLN, Praha 2001, s. 189, 137 a 203.

* Nejnověji P. Sommer (2001, s. 158) uvádí dobré důvody (lapis primarius), proč rotunda v základech kostela sv. Klimenta na Levém Hradci nemůže pocházet z doby Bořivojovy. Datuje ji až do přelomu 11. a 12. století. Kristián tedy musel mít na mysli jiný levohradecký kostel, snad i dřevěný (Cibulka 1934, s. 290-291). V každém případě se však na stejném místě či poblíž rotundy, resp. zdejšího pohřebiště, musela nacházet jiná kamenná církevní stavba, protože některé opracované nepravidelné opukové kvádříky, objevující se v líci vnitřní strany kruhového základu lodi, zde musely být použity   s e k u n d á r n ě . 
Dále autor upozorňuje (s. 76-85) na možnost existence dřevěných církevních staveb (ecclesia lignea) v míře větší, než se dosud předpokládalo.
Poznámka: Podlehl Bořivojův původní levohradecký kostel destrukci podobně jako jeho první kostel (P. Marie?) na Pražském hradě či byly později oba (původně dřevěné) jen nahrazeny novou kamennou stavbou? Víme jistě, že kamenné kostely budoval Bořivojův syn Spytihněv I. Je mu připisována stavba rotundy sv. Petra na Budči a 2. stavební fáze kostelíku na Pražském hradě, v jehož hrobce byl i s manželkou pochován (dnes označován jako kostel P. Marie). Za prvního stavebníka je sice považován Bořivoj, ale to by zde byl asi také pohřben. Hrobka z jeho 1. stavební fáze však zůstala nevyužitá. Je proto možné, že i prvotní stavba byla až Spytihněvovým dílem – viz Crescente, která uvádí: „Ten (Spytihněv) také vystavěl zděný kostel svaté boží rodičky Marie a ještě jiný ke cti svatého Petra, knížete apoštolů“ (O. Králík 1969, s. 30). Podobně i Gumpold o Spytihněvovi říká, že „vystavěl chrámy Boží k uctívání nejblahoslavenější Rodičky Boží Marie a svatého knížete apoštolů ...“ (O. Králík 1969, s. 39). 
Je snad výstavba zděných kostelů připisována Spytihněvovi jen proto, že autoři prvních latinsky psaných legend nechtěli nebo nemohli Bořivoje jmenovat?
Petr Sommer: Začátky křesťanství v Čechách, Garamond, Praha 2001, s. 158 a s. 76-85.

Bořivoj stavěl jen dřevěné kostely?
Sám byl pohřben v sarkofágu vydřeveném půlkulatinou.

Spytihněv, který již prokazatelně stavěl kamenné kostely, byl pohřben ve zděné hrobce.

Oldřich Králík
Nejstarší legendy přemyslovských Čech
, Vyšehrad, Praha 1969, s. 30, 39.

Svatební průvod na Moravu

J. Sláma (1996, s. 80): „Slavitahův (severočeský kníže) útěk k Rastislavovi (857) více než zřetelně dokumentuje vzrůstající mocenské postavení Moravy a současně i její stoupající vliv v českém prostředí. Ten dobře dokládají i tamější archeologické nálezy památek moravské provenience. Jeho odrazem byly i příbuzenské svazky mezi českou a moravskou nobilitou (pohřeb s bohatou výbavou patrně moravské kněžny v Želénkách). Svědčí o nich událost z října roku 871, kdy byl z Čech na Moravu vypraven svatební průvod doprovázející dceru kteréhosi českého knížete. Průvod byl přepaden Franky, kteří získali znamenitou kořist 644 koní a štítů. I když početní údaj byl zřejmě analistou nadsazen, přesto nesporně dokládá velké bohatství některých knížat“. ZPĚT na začátek strany
Rostislav se řídil Ludvíkovým příkladem
Bořivojova nevěsta
Konec strany
Jiří Sláma: Počátky přemyslovského státu, s. 80. 
In: Jiří Sláma-Vladimír Vavřínek: Ilustrované české dějiny 1, Praha 1996, s. 79-96.
J. Sláma (2001, s. 350, pozn. 7): „Myšlenka o moravském původu Bořivoje není nová, hájil ji (ovšem s jinými argumenty) W. Wostry, což vyvolalo oprávněnou repliku V. CHALOUPECKÉHO, recenze W. Wostry, Die Ursprünge der Primisliden, Český časopis historický 47, 1946, s. 336-338. Na jinou formu příbuzenství mezi Přemyslovci a Mojmírovci pomýšlí J. STEINHÜBEL, Nitrianske kniažactvo a zánik Veľkej Moravy, Historické štúdie 37, 1966, s. 7, pro kterého (stejně jako již mnohem dříve např. pro F. PALACKÉHO, H. JIREČKA a další) spojnicí mezi oběma rody byla česká nevěsta, jejíž početný svatební průvod směřující na Moravu přepadli v říjnu 871 se svými bojovníky hrabě Ruodolf a würzburský biskup Arn, srov. Annales Fuldenses a. a. 871 (ed. G. H. Pertz, s. 384). Závěry vyvozované z této úvahy pro výklad historických událostí na počátku 10. století jsou těžko přijatelné.
Tyto závěry sice mohou být pro někoho těžko přijatelné (zejména když se nehodí do jeho výkladu historie), ale nejsou nepřijatelné. Záleží na individuálním přístupu. Je to jako s tou do poloviny naplněnou lahví. Je zpola prázdná nebo zpola plná? V každém případě se tato událost stala a do našeho příběhu vhodně a logicky zapadá. Kromě toho to má pan profesor už trochu popletené, jedná se o výklad historických událostí na počátku poslední třetiny 9. století, na počátku 10. století byl Bořivoj již nejméně 10 let po smrti.
Zcela jistě tato česká nevěsta nebyla v říjnu 871 určena Rostislavovi, který byl od roku 870 ve franském zajetí. S největší pravděpodobností ani Svatoplukovi, který byl v roce 871 z franského zajetí čerstvě propuštěn a před starým Rostislavovým městem připravil Karlomanovu vojsku krutou porážku. „Když Karloman uslyšel o záhubě svého vojska, nesmírně se vyděsil a nutností přinucen rozkázal shromáždit všechny rukojmí, kteří byli v jeho království, a vrátit je Svatoplukovi“ – uvádí k roku 871 Fuldské letopisy (viz L. E. Havlík 1992, s. 153-154). Zda se mezi těmito rukojmími vrátil na Moravu i oslepený král Rostislav, nevíme.
Svatební průvod na Moravu.

Jiří Sláma: K údajné- mu moravskému pů- vodu knížete Boři- voje, s. 350, pozn. 7. 
In: Velká Morava mezi Východem a Západem. Sborník, Uh. Hradiště, Staré Město, 28.9.-1.10.1999, AÚ AV ČR Brno, Brno 2001, s. 349-353.

Rostislav a Metoděj zatčeni po velikonocích roku 870. 
Svatopluk zatčen začátkem roku 871. Následovalo moravské povstání a zřejmě i do Čech směřovaná žádost Moravanů o pomoc.

Za této situace sotva mohlo dojít k přepadení svatebního průvodu. Muselo se to stát velmi pravděpodobně před záhubou Karlomanova vojska a tedy ještě před Svatoplukovým propuštěním. Podle J. Slámy „zřejmě analistou nadsazený údaj“ 644 koní a štítů se jako vojenská pomoc českých kmenů moravskému povstání vůči Frankům, vedenému knězem Slavomírem, jeví zcela přiměřený. 
Potom ale ona zmiňovaná česká nevěsta „s doprovodem vypraveným z Čech“
(jak výše uvádí J. Sláma) nemohla být určena Svatoplukovi
O jeho zatčení Moravané spřátelená česká knížata dozajista informovali a vyžádali si od nich vojenskou pomoc. Čechové sklidili úrodu a přijeli Moravanům na pomoc. Po záhubě Karlomanova vojska by jejich vojenská pomoc byla již zbytečná.
ZPĚT na začátek strany
Svatební průvod na Moravu
Podkladem mýtu skutečný příběh
Konec strany
Bořivojova nevěsta.

Česká nevěsta a její svatební průvod, resp. vojenská pomoc, přepadeni v říjnu 871.
V té době musel být Svatopluk ještě ve franském zajetí.

Svatopluk získal Čechy v léno od císaře Arnulfa až v roce 890 (Regino z Prümu)! Kromě toho o něm víme, že jeho ambice byly vyšší. Chtěl se vyrovnat franským panovníkům. Podle J. Turmaira-Aventina („Letopisy Bavorů“ IV, XIX-27) byl mír (885) mezi oběma králi, Arnulfem a Svatoplukem, prohlouben příbuzenskými vztahy i křestní adopcí: Svatopluk si vzal za ženu Arnulfovu sestru Giselu a byl kmotrem Arnulfovu synu (viz L. E. Havlík 1992, s. 201-202). 
Poprvé se ale musel oženit asi o 10 let dříve (875), měl-li se jeho starší syn Mojmír II. ujmout po jeho smrti vlády (894). (O Svatoplukových manželkách viz také L. E. Havlík 1994, s. 63-64).
Jediným vážným adeptem na ženicha pro nevěstu, kterou si v roce 871 Moravané přivádějí z Čech, proto zůstává Rostislavův syn Bořivoj. Pak by onou českou nevěstou skutečně mohla být jen a pouze pšovská Ludmila. Nebyla by ovšem „spojnicí mezi oběma rody“ (Přemyslovci a Mojmírovci), tj. Bořivojovým a Svatoplukovým (F. Palacký, H. Jireček, J. Steinhübel), neboť se jednalo o rod jeden, tentýž, byli přece bratranci, ale mezi moravským rodem Rostislavovým a českým (srbským) Slaviborovým. Tato dynastická svatba zcela jistě nebyla domluvena ze dne na den, ale byla vyústěním dlouhodobějších záměrů a dohod. 

 Lubomír E. Havlík
Kronika o Velké Moravě
, Jota, Brno 1992, s. 153-154, 201-202.

Vojenská pomoc českých knížat moravskému povstání, v jehož čele stanul kněz Slavomír (Sclagamar).

Lubomír E. Havlík
Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů
, Jota, Brno 1994, s. 63-64.

Kromě toho nám J. Sláma neřekl celou pravdu, to podstatné zamlčel či dokonce záměrně zkreslil. Onen svatební průvod netvořili jen a pouze Čechové. Fuldský letopisec doslova uvádí: „Sclavi Marahenses nuptias feciunt, ducentes cuiusadam ducis filiam de Bohemis“ – v českém překladu: Slované moravští vedli k uzavření sňatku dceru jakéhosi vůdce z Čechů“ (V. Karbusický 1995, s. 220). 
Je pozoruhodné, že doprovod, podle J. Slámy vypravený z Čech, tvořili Moravané. Komu tak asi přiváděli nevěstu, když o Svatoplukově osudu ve franském zajetí si nemohli dělat žádné iluze?
Českou (srbskou) nevěstu Moravané přivedli pro Bořivoje.

Vladimír Karbusický
Báje, mýty, pověsti, MF, Praha 1995, s. 220.

Vojenská pomoc českých knížat Slavomírovu povstání na Moravě (v říjnu 871) nezůstala bez odezvy. Oleje do ohně přilil ještě Bořivoj svým odchodem do Čech s knězem Kaichem. Hned v příštím roce (872) následovala odveta. Zatímco na Moravě Svatopluk Sasy, Durynky, Franky a Bavory porazil, jiné franské vojsko vtrhlo do Čech. A ten příběh již známe z 1. části článku.
Pohanský přemyslovský mýtus o vzniku knížecí vlády v Čechách včetně následného Bořivojova křtu Metodějem na Moravě na dvoře krále Svatopluka vznikl uměle rukou vzdělaného a učeného mnicha Kristiána (992-994), bratra českého knížete Boleslava II., který jej „sešil“ z různých námětů a předloh, které znal ještě ze studií v bavorském Řezně:
• 1. Jméno Přemysl a motiv založení města podle Cicerona (De inventione),
• 2. Popis Bořivojova křtu Metodějem na Moravě na Svatoplukově dvoře podle církevní příručky,
• 3. Motiv „proměňme se!“ při střetnutí Strojmírových a Bořivojových příznivců na sněmovním poli (campus) podle pověsti o původu Sasů.
To podstatné ale je, že Kristiánova velmi stručná podoba pověsti, vyjádřená pěti latinskými větami, má historickou oporu ve skutečném příběhu srbské (pšovské) kněžny Ludmily (dcery knížete Slavibora) a jejího manžela, moravského knížete Bořivoje (syna krále Rostislava), kteří stáli na samém počátku křesťanské knížecí vlády v Čechách.
ZPĚT na začátek strany
Bořivojova nevěsta
Duchovně příbuzní
Konec strany
Pohanský přemyslovský mýtus vznikl uměle, ovšem na podkladu skutečného příběhu Bořivoje a Ludmily!
J. Sláma (2001, s. 350, pozn. 7) ještě pokračuje: „Stranou úvah ponechávám zcela nesporné duchovní příbuzenství mezi Bořivojem a Svatoplukem, které se mezi nimi vytvořilo Svatoplukovým kmotrovstvím při Bořivojově křtu“
Nedá pokoj a nedá. Podle pana profesora tedy pouhou Svatoplukovou přítomností u údajného Bořivojova křtu arcibiskupem Metodějem na Moravě (resp. jeho „kmotrovstvím“) získal Bořivoj nejen stejnou sérologickou skupinu B jako Svatopluk, ale navíc ještě i stejnou anomálii zevního zvukovodu (viz E. Vlček 1995, s. 206-207). Opravdu pozoruhodné. To je málem na Nobelovu cenu v oboru „telepatické genetiky“! 
My však již víme i to, že Svatopluk Bořivojovým kmotrem nebyl, ani nemohl být – oba byli vrstevníci – viz srovnávací tabulka.
Nikdo samozřejmě panu profesorovi nebrání, aby si to i nadále myslel, ale, prosím, nechť takové nesmysly nepíše ve svých vědeckých článcích jen proto, že stejný nápad dostal již čtyři roky před ním Dušan Třeštík (1997, s. 335, 445). To by mělo být „zcela nesporně ponecháno stranou úvah“.
ZPĚT na začátek strany
Podkladem mýtu skutečný příběh
Přemyslovský příběh
Konec strany
Bořivoj a Svatopluk byli prý pouze duchovně příbuzní. 
Srovnej:
Emanuel Vlček: Honosný hrob velmože v Sadech u Uherského Hradiště, MHS, Ročenka MNK 1993-94, Brno 1995, s. 206-207.

Článek „Bořivojův moravský původ“ pokračuje další částí:

Bořivojův moravský původ (3)

ZPĚT na začátek strany
Duchovně příbuzní

Pokračování ...
Mytický Přemysl byl ve středních Čechách cizincem. Podle Kristiána Metoděj prý Bořivojovi pravil: „Staneš se pánem pánů svých“ a co z toho vyvozují historikové. Do Čech přichází křesťanský kníže. Znojemské malby a Kosmas. Kristián: „Přemysl = Bořivoj“. Kosmas: „Přemysl = Sámo, Rostislav a Bořivoj dohromady“. Kosmas jako autocenzor. Podíl Velké Moravy na české národní mythologii je   r o z h o d u j í c í . Kněžna Ludmila. Věda nebo mýty? Iluminace titulního listu rukopisu De civitate Dei. Čtyři čeští světci nebo anonymní představitelé vyvoleného národa? Odpovědi na všechny tyto otázky najdete v další části práce.
Klikněte ZDE.
ani_sipl.gif (699 bytes)
Hypotézy [ J. Zástěra | L. Konečný ]
[ P. Šimík 1a 1b 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b 10c 10d 11 12 ]
[ Pohan v církevní stavbě?! | Porovnání hypotéz | Systematické utřídění hypotéz ]
[ Plášť moravských králů | Zapůjčená ruka | Biskupské mitry | Odznak hodnosti Vladislava I.? | Otočené štíty, šišák sv. Václava, pláště knížat | Boleslav I. – kníže a bratrovrah? | Původ mandlového tvaru štítů | Denáry moravských údělníků | Kniha | Inspirační zdroje autorů maleb | Náramky knížat | Malby a stavba rotundy 1 a 2 ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu