ani_nova.gif (2304 bytes)IKONOGRAFIE
maleb ve Znojemské rotundě
Vzájemné porovnání hypotéz a identifikace postav panovníků jednotlivými badateli:
A. Friedl
(1966), A. Merhautová (1983), B. Krzemieńska (1985),
J. Zástěra (1986), L. Konečný (1997), P. Šimík (1999, 2000).
Porovnání hypotéz vzniklých po roce 1960


SCHEMA rotundy s rozmístěním postav
Konec strany
IKONOGRAFIE –
vzájemné porovnání hypotéz a identifikace postav panovníků jednotlivými autory.

Schéma lodě rotundyÚvod
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
Kosmas
VDZKČVDZKČ-1VDZKČ-2VDZKČ-3

VDZKČ (Velké dějiny zemí Koruny české 1999, I. sv.)

Myší vyber oblast a klikni!
SCHÉMA: Pohled od podlahy vzhůru do kupole lodě rotundy, proto je orientace světových stran (Z-V) zrcadlově převrácená.
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Úvodní informace
Konec strany
SCHÉMA
lodě rotundy.
LEGENDA
3. pás maleb:

A, B, C, D – postavy z tzv. „Přemyslovské scény“ a
„fundátoři“ po obou stranách vítězného oblouku;
S1, S2, S3 – stromy života;
01 až 08 – osm knížat v plášti;

4. pás maleb:
0917 – devět knížat bez pláště; 13 – sv. Václav v přilbě;
18 až 27 – deset knížat v plášti;
19 a 20 – panovníci s nízkou biskupskou mitrou; 
26 – král Vratislav I.
Malé kroužky mezi jmény evangelistů jsou ohnivá kola cherubínů. Čárkovaně naznačeno chybějící kolo.

Vzájemné porovnání hypotéz A. Friedla (1966), A. Merhautové (1983), B. Krzemieńské (1985), J. Zástěry (1986), L. Konečného (1997) a P. Šimíka (1999).
Kliknete-li na jméno autora získáte stručný obsah jeho hypotézy uvedený na straně „Chronologické uspořádání hypotéz“.
Detailnější zpracování zde: J. Zástěra
(1986), L. Konečný (1999), P. Šimík (1999).

Schéma lodě rotundyÚvod
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
Kosmas
VDZKČVDZKČ-1VDZKČ-2VDZKČ-3

ZPĚT na začátek strany
SCHÉMA
1. část - tzv. Přemyslovská scéna
Konec strany
Úvodní informace.

1. část: tzv. „Přemyslovská scéna“

1. ČÁST – tzv. „Přemyslovská scéna“ (skupina a, b) ve 3. pásu maleb. ZPĚT na začátek stranyÚvod2. část - 8 panovníků v pláštiKonec strany
Sk Friedl Merhautová Krzemieńska Zástěra Konečný Šimík
(a)  Libušino
 poselstvo
 k Přemyslovi
 Libušino
 poselstvo
 k Přemyslovi
 Libušino
 poselstvo
 k Přemyslovi
 příjezd aktérů
 založení města
 na místo určení,
 
kněžna Libuše
 ukazuje zpět na
 
donátorku
 příjezd knížecí-
 ho ženicha
 k očekávající
 nevěstě (pos-
 lední postavě
 oráčské scény)
 uvedení Kons-
 tantina a Meto-
 děje králem Ro-
 
stislavem a je-
 ho manželkou
 na Moravu
(b)  povolání
 pohana

 Přemysla-
 Oráče od pluhu
 na knížecí
 stolec
 povolání
 pohana

 Přemysla-
 Oráče od pluhu
 na knížecí
 stolec
 povolání
 pohana

 Přemysla-
 Oráče od pluhu
 na knížecí
 stolec
 založení
 Znojma králem
 Sámem
 a biskupem
 sv. Amandem;
 zcela vpravo
 kněžna Libuše
 s diadémem
 pohan
 Přemysl mezi

 posly při intro-
 nizačním cere-
 moniálu navlé-
 kání pláště
 jako svatební
 a panovnické
 insignie; zcela
 vpravo očeká-
 vající nevěsta
 (Kosmas jí poz-
 
ději dal jméno
 Libuše)
 založení vlastní
 
moravské zem-
 ské církve,
 založení moc-
 né dynastie
 Přemyslovců,

 zavedení slo-
 slovanské litur-
 gie králem

 Rostislavem,
 Konstantinem
 a Metodějem;
 zcela vpravo
 Rostislavova
 manželka s od-
 znakem jeho
 královského
 titulu v rukou
(a) První část tzv. „Přemyslovské scény“: čtyřčlenná jezdecká družina (z toho nejméně dvě postavy v plášti).
(b) Druhá část tzv. „Přemyslovské scény“: oráčská scéna – trojice u pluhu v plášti a kněžna s diadémem (bez pláště) – opět čtyři osoby.
Obě vyobrazení spojuje jeden společný prvek – stejný vzor na ozdobném lemu pláště – 
(a) vedoucího jezdecké družiny [A], (b) oráče – ústřední postavy oráčské scény [A]. Naprosto stejný prvek můžeme identifikovat i na lemu pláště 6. panovníka [06] ve 3. pásu maleb (viz 2. část) a na lemu pláště fundátorského páru [A, B] v části (c, d) (viz 3. část).
Stejný vzor na lemech plášťů:ani_sipl.gif (699 bytes)lem06.jpg (1979 bytes)

2. část: 3. PÁS MALEB – osm panovníků v plášti

2. ČÁST – 8 panovníků v plášti ve 3. pásu maleb [01-08]. ZPĚT na začátek strany1. část - tzv. Přemyslovská scéna3. část - tzv. donátořiKonec strany
Poř Friedl Merhautová Krzemieńska Zástěra Konečný Šimík
[01]  Přemysl  Bořivoj  Bořivoj  Sámo  Knížata
 Přemyslova
 rodu – mytičtí
 potomci
 Přemysla-Oráče
 Sámo
[02]  Nezamysl  Spytihněv  Spytihněv  Svatoslav  ???
[03]  Mnata  Vratislav  Vratislav  Vitislav  ???
[04]  Vojen  Václav  Václav sv.  Heriman  ???
[05]  Vnislav  Boleslav I.  Boleslav I.  Spytimír  Mojmír I.
[06]  Křesomysl  Boleslav II.  Boleslav II.  Mojslav  Rostislav
[07]  Neklan  Boleslav III.  Boleslav III.  Mojmír I.  Svatopluk
[08]  Hostivít  Jaromír  Vladivoj  Rostislav  Mojmír II.
Poznámka: U panovníků [01, 03, 04, 07] identifikovány na rukou náramky s motivem ležatých moravských křížků (svatoondřejský kříž). Panovník [06] má stejný vzor (viz obr. vpravo) na ozdobném lemu pláště jako (a) vedoucí skupiny jezdců [A] i jako (b) ústřední postava oráčské scény [A] (viz 1. část) a jako (c, d) oba fundátoři [A, B] (viz 3. část). Praporec na kopí následující postavy [07] směřuje vzhůru. Postavy v tomto 3. pásu (2. sk.) jsou o 35 cm vyšší, než postavy ve 4. pásu maleb (4. sk.) a (5. sk.). Vzor na lemu pláště 6. knížete:lem06.jpg (1979 bytes)

3. část: fundátoři

3. ČÁST – (skupina c, d) fundátorský pár ve 3. pásu maleb [A, B]. ZPĚT na začátek strany2. část - 8 panovníků v plášti4. část - 9 panovníků bez pláštěKonec strany
Sk Friedl Merhautová Krzemieńska Zástěra Konečný Šimík
(c)  Konrád II.
 Znojemský
 Konrád II.
 Znojemský
 Konrád II.
 Znojemský
 král Rostislav,
 zakladatel
 rotundy
 Konrád I.
 Brněnský
 král Rostislav,
 zakladatel  
Metodějova  arcibiskupství
(d)  Marie Srbská,
 jeho manželka
 Marie Srbská,
 jeho manželka
 Marie Srbská,
 jeho manželka
 kněžna Libuše  Wirpirk*)
 (z Tenglingu?),
 jeho manželka
 jeho manželka,
 (snad) dalmat-
 ská kněžna
 Miloslava**,  symbolizuje  moravskou  církev
(c) Fundátor v plášti s modelem kostela v rukou po levé straně vítězného oblouku.
(d) Fundátorka v plášti s mešním pohárem v rukou po pravé straně vítězného oblouku.
Obě vyobrazení spojuje jeden společný prvek – stejný vzor na ozdobném lemu pláště – totožný s lemem pláště (a) vedoucího jezdecké družiny, (b) oráče – ústřední postavy oráčské scény (viz 1. část). Naprosto stejný prvek jsme identifikovali již také na lemu pláště 6. panovníka ve 3. pásu maleb (viz 2. část).
Stejný vzor na lemech plášťů:ani_sipl.gif (699 bytes)lem06.jpg (1979 bytes)
*) M. Bláhová–Jan Frolík–Naďa Profantová: VDZKČ I. sv., 1999, s. 742.
**) L. E. Havlík: Kronika o Velké Moravě, 1992, s. 94.

4. část: 4. PÁS MALEB – devět panovníků bez pláště

4. ČÁST – 9 panovníků bez pláště ve 4. pásu maleb [09-17]. ZPĚT na začátek strany3. část - tzv. donátoři5. část - 10 panovníků v pláštiKonec strany
Poř Friedl Merhautová Krzemieńska Zástěra Konečný Šimík
[09]  Konrád st. Zn.  Neidentifi-
 kovatelní
 moravští
 Přemyslovci
 Břetislav  Bořivoj  Veškeré
 žijící členstvo
 přemyslov-
 ského
 pokolení
 (v době vzniku
 maleb: 1091,
 
1092, nebo
 později)
 Bořivoj
[10]  Oldřich Br.  Vratislav II.  Spytihněv  Spytihněv
[11]  Liutold  Konrád I. Br.  Vratislav  Vratislav
[12]  Oldřich ml. (?)  Ota I. Sličný  Václav  Václav
[13]  Neidentifi-
 kovatelní
 moravští
 Přemyslovci
 Oldřich Br.  Václav svatý  Václav svatý
[14]  Litold Zn.  Boleslav I.  Boleslav I.
[15]  Ota II. Černý  Boleslav II.  Boleslav II.
[16]  Svatopluk Ol.  Boleslav III.  Boleslav III.
[17]  Václav Ol.  Oldřich  Oldřich
Poznámka: Pátý panovník bez pláště [13] jako jediný má na hlavě přilbu a v levé ruce obrácený štít. Praporec na jeho kopí směřuje vzhůru. Následující postava [14], opět jako jediná v celých malbách, má kopí s praporcem skloněné před tělem šikmo napříč, horním koncem směřující k předchozí postavě [13]. Je tím patrně decentně naznačen známý příběh bratrovraždy. Václav je tu vyobrazen dvakrát, jednou jako kníže [12], podruhé jako světec [13].

5. část: 4. PÁS MALEB – deset panovníků v plášti

5. ČÁST – 10 panovníků v plášti ve 4. pásu maleb [18-27]. ZPĚT na začátek strany4. část - 9 panovníků bez pláště6. část - doba vzniku malebKonec strany
Poř Friedl Merhautová Krzemieńska Zástěra Konečný Šimík
[18]  Bořivoj  Oldřich  Jaromír  Břetislav  Václav svatý  Břetislav
[19]  Spytihněv  Břetislav  Oldřich  Spytihněv II.  Boleslav I.  Spytihněv II.
[20]  Vratislav  Spytihněv II.  Břetislav  Vratislav II.**)  Boleslav II.  Vratislav II.**)
[21]  sv. Václav  Konrád I. Br.  Spytihněv II.  Konrád I. Br.  Boleslav III.  Konrád I. Br.
[22]  Boleslav II.  Břetislav II.  Konrád I. Br.  Břetislav II.  Jaromír  Břetislav II.
[23]  Oldřich  Bořivoj II.  Břetislav II.  Bořivoj II.  Oldřich  Bořivoj II.
[24]  Břetislav  Svatopluk Ol.  Bořivoj II.  Svatopluk Ol.  Břetislav  Svatopluk Ol.
[25]  Spytihněv II.  Vladislav I.  Svatopluk Ol.  Vladislav I.  Spytihněv II.  Vladislav I.
[26]  Vratislav I. král  Vratislav I. král  Vratislav I. král  Vratislav I. král  Vratislav I. král  Vratislav I. král
[27]  Břetislav II.*)  Soběslav I.  Vladislav I.  Soběslav I.  Konrád I. Br.  Soběslav I.
*) Na tomto místě A. Friedl vedle Břetislava II. připouští i Vladislava I. nebo Soběslava I. 
Z posloupnosti pražských Přemyslovců vynechává ty, jejichž vládu „stavebník pokládal za efemerní“.
**) Vratislav je vyobrazený dvakrát, jednou jako kníže s mitrou [20], podruhé jako král [26].
Poznámka:
Praporce na kopí prvních dvou postav [18, 19] směřují vzhůru. Třetí postava v plášti [20] má v levé ruce opět obrácený štít (podobně jako [13]). Na hlavách druhé a třetí postavy [19, 20] lze identifikovat nízké biskupské mitry. Podobnou pokrývku hlavy lze rozeznat i u postavy [25]. Praporce postav [22] a [23] se navzájem překrývají. Jedinou figurou, na které se shodují všechny hypotézy, je postava s královskými atributy korunou a žezlem – první český král Vratislav I. [26], jako kníže ovšem II. [20].

U hypotéz A. Friedla, A. Merhautové, B. Krzemieńské a L. Konečného je pořadí skupin panovníků jiné: 2 – 5 – 4. Tzn., že podle nich skupina panovníků bez pláště (4) následuje až za oběma skupinami panovníků v pláštích (2) a (5), takže na figuru [08] navazuje figura [18] a na figuru [27] figura [09] – viz schéma.

6. část: Předpokládaná doba vzniku maleb

6. ČÁST – Předpokládaná doba vzniku (pře)maleb a jejich iniciátor. ZPĚT na začátek strany5. část - 10 panovníků v pláštiPořadí panovníků dle KosmyKonec strany
Poř Friedl Merhautová Krzemieńska Zástěra Konečný Šimík
(1)  Veškeré
 malby vznikly

 najednou
 a současně
 v roce 1134
 z iniciativy
 Konráda II.
 Znojemského
 [01 až 27]
 Veškeré
 malby vznikly

 najednou
 a současně
 v roce 1134
 z iniciativy
 Konráda II.
 Znojemského
 [01 až 27]
 Veškeré
 malby vznikly

 najednou
 a současně
 v roce 1134
 z iniciativy
 Konráda II.
 Znojemského
 [01 až 27]
 I. etapa:
 869-870
 Rostislav [vše
 po 3. pás vč.]
 Veškeré
 malby vznikly

 najednou
 a současně
 v roce 1091,
 resp. 1092
 z iniciativy
 Konráda I.
 Brněnského,
 realizace mohla
 být i dílem jeho
 potomků
 [01 až 27]
 I. etapa:
 1020-1034
 Břetislav I.
 [celá rotunda]
(2)  II. etapa:
 1134
 Konrád II.
 Znojemský
 
po zaklenutí
 lodi rotundy
 
doplněn 4. pás
 [09 až 27] a
 malby v kupoli
 II. etapa:
 1035-1055
 Břetislav I.
 [09 až 18]
(3)  III. etapa:
 1131-1134
 Soběslav I.,
 Jindřich Zdík ?
 [19 až 27]
Poznámka: Znojemský hradní kostel (rotunda Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny) patřil od roku 1131 olomouckému biskupovi Jindřichu Zdíkovi (VDZKČ I., 1999, s. 534). Podle hypotézy P. Šimíka byla rotunda zaklenutá již za Břetislava a celá vymalovaná včetně kupole. V dalších dvou etapách byl postupně přemalován jen 4. pás postavami pražských Přemyslovců [09-18] (II. etapa) a [19-27] (III. etapa).

Pořadí pražských panovníků podle Kosmovy kroniky (1125)

Kosmovi mytičtí Přemyslovci (I. kniha, kapitola 5-9), dlící ještě v hlubokém pohanství (zcela smyšlené postavy):
[01] Přemysl, [02] Nezamysl, [03] Mnata, [04] Vojen,
[05] Vnislav, [06] Křesomysl, [07] Neklan, [08] Hostivít.
ZPĚT na začátek strany
6. část - doba vzniku maleb
VDZKČ – 2. část
Konec strany
Osm
mytických
knížat.
Poř I. kniha Poř II. kniha Poř III. kniha
[09]  Bořivoj [18]  Břetislav I. (pokrač.) [22]  Břetislav II. (pokrač.)
[10]  Spytihněv [19]  Spytihněv II. [23]  Bořivoj II.
[11]  Vratislav [20]  Vratislav II.   [24]  Svatopluk Ol.
[12]  Václav   [21]  Konrád I. Br. [25]  Vladislav I.
[13]  Boleslav I. [22]  Břetislav II. (nastolení) [26]  Soběslav I. (nastolení)
[14]  Boleslav II.  LEGENDA:
 
× – na malbách vynechán
 
– na malbách zdvojen
 
[15]  Boleslav III.
[16]  Jaromír   ×
[17]  Oldřich
[18]  Břetislav I. (nastolení)
KOSMAS –
posloupnost osmnácti
křesťan-
ských panovníků (1125).
Kosmas vynechává Vladivoje a Boleslava Chrabrého.

Pořadí pražských panovníků podle VDZKČ (1999)

Marie Bláhová-Jan Frolík-Naďa Profantová:
Velké dějiny zemí Koruny české (VDZKČ), I. sv., Praha 1999, s. 740 – přílohy:
Knížata a králové čeští do roku 1140.
Velkomoravská knížata a krále přehledné tabulky velkoryse pomíjejí, stejně jako arcibiskupa Metoděje a první moravské biskupy a rovněž tak rodokmen Mojmírovců!? Vše začíná až Bořivojem a prvním pražským biskupem Dětmarem!? Vědeckou redakci totiž prováděl PhDr. Dušan Třeštík, CSc., pracovník Historického ústavu AV ČR a člen Vědecké rady AV ČR.
ZPĚT na začátek strany
Pořadí panovníků dle Kosmy
Pořadí panovníků dle VDZKČ - 1. část
Konec strany
Velké dějiny „jen“ Čechů? Moravané ostrouhali mrkvičku?

VDZKČ 1. ČÁST: 867-1003

Poř Jméno Vládl od Sesaz., abdik. Zemřel
[01]  Bořivoj  po 867-868 (?)    před 890 (888/889?)
[02]  Svatopluk Mor.  před 890    894
[03]  Spytihněv I.  894 (?)    905/915
[04]  Vratislav I.  905/915    13. února 921
[05]  Václav I.  923/924    28. září 929/935
[06]  Boleslav I.  po 28. září 929/935    15. července 967/972
[07]  Boleslav II.  po 15. červenci 967/972    7. února 999
[08]  Boleslav III.  po 7. únoru 999  po dubnu 1002  
[09]  Vladivoj  po dubnu 1002    zač. roku 1003
[10]  Jaromír  zač. roku 1003  kon. ledna 1003  
ZPĚT na začátek strany
Pořadí panovníků dle VDZKČ
Pořadí panovníků dle VDZKČ - 2. část
Konec strany
VDZKČ – I./1
Knížata a králové čeští do roku 1140 – 1. ČÁST.

VDZKČ 2. ČÁST: 1003-1061

Poř Jméno Vládl od Sesaz., abdik. Zemřel
[08]  Boleslav III.  kon. ledna 1003  březen (?) 1003  1037
[11]  Boleslav Chrabrý  asi v březnu 1003  zač. září 1004  17. července 1025
[10]  Jaromír (spoluvl.)  před 8. září 1004  12. dubna 1012  
[12]  Oldřich  po 12. dubnu 1012  podzim 1033  
[13]  Břetislav  podzim 1033  14. dubna 1034  
[10]  Jaromír  14. dubna 1034  nedl. po 14/4 1034  
[12]  Oldřich  14. dubna 1034    9. listopadu 1034
[10]  Jaromír  krátce po 9/11 1034  zač. roku 1035  4. listopadu 1035
[13]  Břetislav I.  zač. roku 1035    10. ledna 1055
[14]  Spytihněv II.  po 10. lednu 1055    28. ledna 1061
ZPĚT na začátek strany
Pořadí panovníků dle VDZKČ - 1. část
Pořadí panovníků dle VDZKČ - 3. část
Konec strany
VDZKČ – I./2
Knížata a králové čeští do roku 1140 – 2. ČÁST.

VDZKČ 3. ČÁST: 1061-1140

Poř Jméno Vládl od Sesaz., abdik. Zemřel
[15]  Vratislav II.  po 28. lednu 1061,
 15. června 1086
 korunován na krále
   14. ledna 1092
[16]  Konrád I. Brněn.  20. ledna 1092    6. září 1092
[17]  Břetislav II.  14. září 1092    22. prosince 1100
[18]  Bořivoj II.  25. prosince 1100  před 14/5 1107  
[19]  Svatopluk Olom.  14. května 1107    21. září 1109
[20]  Vladislav I.  konec září 1109  24. prosince 1109  
[18]  Bořivoj II.  24. prosince 1109  zač. ledna 1110  
[20]  Vladislav I.  leden 1110  prosinec 1117 (?)  
[18]  Bořivoj II.  prosinec 1117  16. srpna 1120  2. února 1124
[20]  Vladislav I.  16. srpna 1120    12. dubna 1125
[21]  Soběslav I.  16. dubna 1125    14. února 1140
ZPĚT na začátek strany
Pořadí panovníků dle VDZKČ - 2. část
VDZKČ – 2. část
Konec strany
VDZKČ – I./3
Knížata a králové čeští do roku 1140 – 3. ČÁST.
Poznámka: Vynecháme-li moravského krále Svatopluka [02] a polského Boleslava Chrabrého [11], je pak Soběslav I. devatenáctým panovníkem Čechů, jak se sám počítá ve své listině z roku 1130. Na malbách ve Znojmě jsou oproti Soběslavově listině vynecháni ještě Jaromír [09] a polský Vladivoj [10] (to ovšem Soběslav I. nemohl ovlivnit, ty vynechal již Břetislav I.), zatímco Václav a Vratislav II. jsou zdvojeni. Poslední vyobrazený Soběslav I. tak nadále zůstává devatenáctý. Pro úplnost bychom se měli zmínit také o regentské vládě kněžny Drahomíry (921-922), vdově po Vratislavovi I., i když na malbách zachycena není.

Porovnání hypotéz:
Schéma rotundyÚvod

1. část2. část3. část4. část5. část6. část
Kosmas
VDZKČVDZKČ-1VDZKČ-2VDZKČ-3
ZPĚT na začátek strany
Pořadí panovníků dle VDZKČ - 3. část

Závěr.

VDZKČ (Velké dějiny
zemí Koruny české) 


Roztřídění jednotlivých hypotéz vzniklých po roce 1950 do skupin se stejnými nebo podobnými prvky podle tří základních rozlišovacích klíčů: 1) kterou postavou začíná 4. pás maleb
(první v plášti nebo první bez pláště),
2) koho představuje 9 panovníků bez pláště ve 4. pásu,
3) koho představuje 8 postav v plášti ve 3. pásu,
viz:
Systematické utřídění hypotéz

Jiří Mašín (1954), Antonín Friedl (1966),
Anežka Merhautová (1983), Barbara Krzemieńska (1985),
Jaroslav Zástěra (1986), Lubomír Konečný (1997), Václav Tatíček (1998),
Petr Šimík (1999, 2000), Aleš Novotný (2000).

Systematické utřídění vlevo uvedených hypotéz.
Klikněte ZDE.
ani_sipl.gif (699 bytes)
Chronologický přehled hypotéz od roku 1820
1. část (1820-1945) • 2. část (1946-1990) • 3. část (1991-dnes)
Hypotézy [ J. Zástěra | L. Konečný ]
[ P. Šimík 1a 1b 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b 10c 10d 11 12 ]
[ Pohan v církevní stavbě?! | Porovnání hypotéz | Systematické utřídění hypotéz ]
[ Plášť moravských králů | Zapůjčená ruka | Biskupské mitry | Odznak hodnosti Vladislava I.? | Otočené štíty, šišák sv. Václava, pláště knížat | Boleslav I. – kníže a bratrovrah? | Původ mandlového tvaru štítů | Denáry moravských údělníků | Kniha  | Inspirační zdroje autorů maleb | Náramky knížat | Malby a stavba rotundy 1 a 2 ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu