ani_nova.gif (2304 bytes)VZNIKNE NOVÁ TRADICE?
Budou se odborné konference ve Znojmě
konat pravidelně?Název vědecké konference
Konec strany
Vznikne nová tradice?
[ AKCE – přehled | Konference Znojemská rotunda 2003 | Mikulčice 21.6.2003 | Památník VELKÉ MORAVY | Přednáška MALBY ve Znojemské rotundě 2001 | Vznikne nová tradice? | Seminář NAŠE ZEMĚ v 10.-13. století | Konference VELKÁ MORAVA mezi V a Z | Seminář STAROSLOVANSKÄ MORAVA | Seminář MALBY ve Znojemské rotundě 1999 ]

ZNOJEMSKÁ ROTUNDA
zn_rot04.jpg (2956 bytes)
h26vratn.jpg (3983 bytes)
odborná konference Znojmo 2003
ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Založíme novou tradici?
Konec strany
Název odborné konference.
Znojemská rotunda, jízdní družina, oráčská scéna, postava 6. knížete za oráčskou scénou, tři postavy z oráčské scény a detail rukou dvojice vpravo, donátor s kostelem v rukou, první český král Vratislav I. (kníže Vratislav II.).
K našemu hlubšímu poznání celé problematiky výmalby Znojemské rotundy a okolností vzniku této jedinečné stavby by mohlo napomoci pravidelné setkávání všech odborníků i „amatérských“ badatelů, kteří mají k těmto otázkám co říci. Za slibný začátek takovéto nové tradice můžeme považovat vědeckou konferenci „Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání – současný stav a výhledy“, která se konala ve Znojmě v prostorách hradu ve dnech 23.-25. 9. 1996 z iniciativy Jihomoravského muzea ve Znojmě, odborného správce národní kulturní památky, ve spolupráci s jejím vlastníkem, Městským úřadem ve Znojmě, a se svým zřizovatelem, Okresním úřadem Znojmo. Příspěvky jednotlivých účastníků a poznatky ze závěrečné diskuse byly pak soustředěny ve stejnojmenném Sborníku příspěvků, který vydalo JMM ve Znojmě s podporou OÚ Znojmo za redakce PhDr. Pavla Cipriana v roce 1997. K tomu jen jedinou drobnou připomínku. Snad by bylo i do budoucna vhodné soustředit závěrečná doporučení „co dál“ z vystoupení jednotlivých účastníků na závěr publikace jako jakýsi návod k další činnosti či souhrn doporučení, které úkoly by se měly řešit přednostně. Také bych se velmi přimlouval, aby do dalšího Sborníku byl zařazen i obsah.
ZPĚT na začátek strany
Název vědecké konference
Seznam dokumentace
Konec strany
Založíme novou tradici?
Slibný začátek:
Vědecká konference Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání – současný stav a výhledy.
Znojemský hrad
23.-25. 9. 1996.
Sborník příspěvků,
JMM ve Znojmě 1997.
A ještě jeden námět. Aby v budoucnu nedocházelo k podobným pochybnostem, které se objevily ve vystoupení některých přednášejících, bylo by asi vhodné sepsat seznam všech písemných materiálů a fotodokumentace ke Znojemské rotundě, které by měly být soustředěny v JMM ve Znojmě, i se stručným popisem co obsahují, aby bylo zřejmé, zda nechybí něco, o čem se mlčky předpokládá, že v muzeu je. Týká se to především úplné dokumentace k dosavadním restaurátorským zásahům a kompletní fotodokumentace stavu maleb počínaje zásahy Melicherovými. Z negativů uložených na různých Památkových ústavech pořídit fotografie (včetně přesného popisu) a ty soustředit ve Znojmě. Postupně je digitalizovat a uložit na CD. Rovněž kompletně digitálně nasnímané malby převedené na CD ROM (řešitel projektu J. Kroupa, Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze) by měly být v muzeu k dispozici. Výsledky rozborů odebraných vzorků maleb a maltového pojiva v rotundě včetně přesného zakreslení míst, odkud byly odebrány i se zdůvodněním, proč právě odtud a co mají prokázat. Soustředit zde i kopie disertačních prací, které se problematikou Znojemské rotundy zabývají, a jsou dnes roztroušeny po jednotlivých fakultách vysokých škol. Tento úplný seznam dát k dispozici na internet a současně buď zařadit do nejbližšího Sborníku, anebo vydat samostatně tiskem.
ZPĚT na začátek strany
Založíme novou tradici?
Co je kolem rotundy nového?
Konec strany
Seznam dokumentace.
Pro usnadnění práce jednotlivých badatelů zpřístupnit seznam veškeré dokumentace týkající Znojemské rotundy na internetu. U nejzávažnějších dokumentů i jejich obsah.
Jednou za šest až sedm let by se mohli všichni zainteresovaní na Znojemském hradě znovu sejít a seznámit se navzájem s novými poznatky, které uplynulá doba mezitím přinesla. To by nyní vycházelo na rok 2002, resp. 2003, ještě před naším vstupem do Evropské unie. I město Znojmo by se mělo čím pochlubit. Slavnostním otevřením nové přístupové cesty k rotundě kolem jižních hradeb 30. 6. 2000 (tzv. „Jižní cesty“), vybudované celkovým nákladem kolem 10 milionů Kč, se této národní kulturní památce i Znojemskému hradu dostalo i důstojného „entrée“. Výhledy na město a okolí, které nová trasa nabízí, jsou skutečně jedinečné a nezapomenutelné. Tomu předcházel archeologický výzkum trasy „Jižní cesty“, který třemi sondami nahlédl do dávné minulosti těchto míst. Seznámení s výsledky výzkumu, kterým byl pověřen doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. (KHi PdF MU Brno), by jistě bylo obohacením programu konference. Rovněž výsledky průzkumu maleb v rotundě, kterým se v současné době zabývá restaurátor ak. mal. František Sysel (Kroměříž) ve spolupráci s PhDr. Kateřinou Dvořákovou (Brno), by mohly přinést nové zásadní poznatky pro zpřesnění výkladu ikonografie maleb, geneze jejich vzniku a snad i určení stáří. PhDr. Lubomír Konečný (Muzeum města Brna) dokončuje v současné době a připravuje k vydání svoji hypotézu zabývající se právě ikonografií. Také další badatelé by zde mohli představit výsledky své práce. Např. Petr Šimík (člen Klubu přátel Znojemské rotundy Brno), který svojí hypotézou navázal na starší práci PhDr. Jaroslava Zástěry (1986, 1990) a výrazným způsobem ji precizoval. Zapojil se tak do polemiky o ikonografii maleb ve Znojemské rotundě s pražskými odborníky. Rovněž numismatika (moravské a české denáry z 11.-12. století) a sfragistika by ve vztahu malbám v rotundě mohla leccos napovědět (nízké biskupské mitry), zejména k ikonografii sv. Václava (viz 5. část, 6. část a 7. část hypotézy P. Šimíka). A historikové by se mohli pochlubit novinkami, které nalezli v pramenech. Své by mohly říci i další vědní disciplíny – antropologie, sociologie ap.
Kdo je pro?
ZPĚT na začátek strany
Seznam dokumentace
Konec strany
Konec strany
Co je kolem rotundy nového?
Pravidelná setkávání odborníků profesionálů i „amatérů“ u Znojemské rotundy.
Kdo je pro?

Ve Znojmě nashledanou.

KLUB PŘÁTEL ZNOJEMSKÉ ROTUNDY
pobočka Brno

ZPĚT na začátek strany
Co je kolem rotundy nového?
Těšíme se nashledanou!
[ AKCE – přehled | Konference Znojemská rotunda 2003 | Mikulčice 21.6.2003 | Památník VELKÉ MORAVY | Přednáška MALBY ve Znojemské rotundě 2001 | Vznikne nová tradice? | Seminář NAŠE ZEMĚ v 10.-13. století | Konference VELKÁ MORAVA mezi V a Z | Seminář STAROSLOVANSKÄ MORAVA | Seminář MALBY ve Znojemské rotundě 1999 ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu