ani_nova.gif (2304 bytes)MALBY
ve Znojemské rotundě
Stručný popis výmalby rotundy s ukázkami
Petr Šimík

Klenba apsidy a vítězný oblouk
Obr. 1
Konec strany
MALBY (3) –
stručný popis výmalby Znojemské rotundy s ukázkami.
Klenba apsidy a vítězný oblouk.
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

KLENBA APSIDY A VÍTĚZNÝ OBLOUK

mandorla.jpg (10936 bytes)
Obr. 1. Klenba apsidy. Kristus v kruhové mandorle.
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Klenba apsidy
Konec strany
Obr. 1.
Klenba apsidy před odstraněním Melicherových přemaleb. Dnes, po jejich odstranění, zbylo z výmalby konchy jen žalostné torzo.
Na klenbě v apsidě, na místě liturgicky nejvýznamnějším, je umístěn v kruhové mandorle přidržované dvěma anděly Kristus v majestátu sedící na duze. Levou rukou přidržuje zavřenou knihu (Knihu života) opřenou o koleno, pravou rukou žehná věřícím. Po stranách stojí v byzantském seskupení Deesis P. Maria a sv. Jan Křtitel. Kolem mandorly jsou čtyři symboly evangelistů.
Triumfální oblouk, oddělující apsidu od lodi rotundy, zdobí 12 andělských poprsí (L. Konečný 1997, s. 62) se zbytky nápisů v titulačních páskách pod nimi.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 1
Obr. 2.
Konec strany
Klenba apsidy.
Koncha: Kristus v kruhové mandorle sedící na duze.
proroci.gif (11812 bytes)
Obr. 2. Dvanáct poprsí andělů po obou stranách vítězného oblouku.
ZPĚT na začátek strany
Klenba apsidy
Triumfální oblouk
Konec strany
Obr. 2.
12 poprsí andělů se zbytky nápisů v titulačních páskách a podél vítězného oblouku jak je ještě zachytil na akvarelu Mořic Trapp. Nahoře – levá strana, dole – pravá strana (při pohledu z lodi).
Podle zbytků nápisů v titulačních páskách pod některými z „andělů“ v nich Mořic Trapp spatřoval starozákonní proroky
Na levé straně shora: DANI(EL), ION(AS), ISAIA(S), AG(GEVS). 
Na pravé straně shora: (EZECH)VEL, (HABAC)VC. 
Současně se domníval, že zde původně bylo vyobrazeno všech 16 proroků, z čehož pak v dolejších částech v úrovni 2. pásu byla zničena 4 poprsí. Pro úplnost uvádím 10 chybějících jmen: IEREMIAS, OZEAS, IOEL, AMOS, ABDIAS, MICHEAS, NAHVM, SOFONIAS, ZACHARIAS, MALACHIAS.

Zbytky nápisů včetně nápisu, který byl veden po obou stranách triumfálního oblouku, téměř nebo úplně zmizely. Zachytil je ještě Mořic Trapp na svých akvarelových listech včetně domnělého data 1111, resp. 1106 (AMCAI, resp. AMCXI, resp. AMCVI ... ENC ... I ... N ... – na levé, severní straně oblouku), tj. Anno MC(?)I ... . Takto mohl text číst pouze pozorovatel stojící zády k apsidě a z jeho pohledu by se jednalo o část pravou. Trapp sám ale označil tuto část jako levou (viz obr. 2 výše). Pak ovšem i tato levá část nápisu by se měla číst spíš otočená o 180 stupňů, aby se dal celý nápis zleva doprava (při pohledu z lodi) plynule přečíst, tzn. že musel začínat na levé (severní) straně dole 
(... N ... I ... DNE ... IVDNV ...), a potom zde již žádné datum nelze nalézt (viz obr. 3 níže). 
ZPĚT na začátek strany
Obr. 2
Obr. 3.
Konec strany
Triumfální oblouk.

Mořic Trapp: Nástěnné malby kaple (pohanského chrámu) markrabského hradu ve Znojmě, Brno 1862, s. 45.

Obr. 3. Nápis podél poprsí andělů – nyní již správně orientovaný.
ZPĚT na začátek strany
Triumfální oblouk
Obr. 5 a 6.
Konec strany
Obr. 3.
12 andělských poprsí se zbytky nápisu podél vítězného oblouku, jak je ještě zachytil na akvarelu Mořic Trapp. Nahoře – levá strana, dole – pravá (jižní) strana (při pohledu z lodi).
Poznámka: Po Melicherově restauraci zbytky jmen proroků a nápisu na levé straně zmizely, resp. nebyly obnoveny.
Na pravé (jižní) straně oblouku nápis končil (... V ... IO DE FUNDI ..., zvýrazněné „V“ je případně možné číst jako fragment M, zvýrazněné „I“ je možné číst jako fragment H, L, M, N nebo T, zvýrazněné „U“ též jako fragment O – viz obr. 4 a 7 níže).
n_metodc.jpg (10981 bytes)
Obr. 4. Nápis podél poprsí andělů – pravá strana.
Obr. 4.
Andělská poprsí.
Detail pravé (jižní) strany oblouku s anděly (při pohledu z lodi) – 3. až 6. v pořadí shora – se zbytky nápisu.
Foto VÚZORT.
prorok3p.jpg (8967 bytes) prorok4p.jpg (8928 bytes)
Obr. 5 a 6. Proroci (3. a 4. shora) z pravé strany vítězného oblouku.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 3.
Nápis v apsidě
Konec strany
Obr. 5 a 6.
Detaily andělských poprsí z pravé strany (při pohledu z lodi) triumfálního oblouku – 3. a 4. v pořadí shora.
Mořic Trapp spatřoval v těchto poprsích starozákonní proroky podle nápisů, které u některých z nich rozpoznal (1862):
obr. 5: ISAIA(S),
obr. 6: AG(GEVS)
n_metodp.jpg (5927 bytes)
n_metodn.jpg (5921 bytes)
Obr. 7a a 7b. Detail nápisu z pravé strany vítězného oblouku – pozitiv a negativ.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 3 a 4.
Chybí odborná analýza
Konec strany
Obr. 7.
Nápis v apsidě.

Detail nápisu z pravé strany vítězného oblouku – pozitiv a negativ.

„Doposud chybí publikace odborně vyhodnocených zbytků těchto nápisů. A to nejen těch v apsidě, ale i v hlavní lodi, kde byly jejich zbytky zachyceny v titulačních páskách některých postav genealogie“.
„Existence, resp. absence nápisů u postav Přemyslovců ve znojemské rotundě představuje po mém soudu jednu z metodicky prvořadých otázek bádání, k jejímuž věrohodnějšímu obsazení by mohla přispět důkladná, systematická a odborně kompetentní analýza ze strany restaurátorů a paleografů“
.

PhDr. Ing. Pavel Černý
FF UP Olomouc

ZPĚT na začátek strany
Nápis v apsidě
Pokračování ...
Konec strany
Chybí odborná analýza nápisů.
Pavel Černý: Zobrazení přemyslovské genealogie v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě a některé aspekty její interpretace. In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání. Sborník. Znojmo 1997, s. 89-90.
„Dochovaná písmena v nápisové pásce, lemující pás s anděly, podněcovala různé nevěrohodné dohady a pokusy o rekonstrukci textu. V souvislé řadě jsou čitelná pouze závěrečná písmena nápisu u severní paty konchy (když závěrečná, tedy u jižní paty): »...IO DEFOND(I)«. Podle toho lze v daném případě nejspíše usuzovat na oslavný epiteton zobrazeného Krista, který se vztahoval ke Spasitelovu »trůnu milosti«, k němuž přistupovali prosebníci ve smyslu Epištoly sv. Pavla Židům (Žd 4, 16). Objevuje se ve středověkých nápisech a říšských »Laudes« jako známá liturgická formule CHRISTUS VINCIT. REGNAT. IMPERAT. (PLEBEM SUAM) AB OMNI MALO DEFENDAT (též DEFENDIT). V téměř identické obdobě jej nacházíme také na vítězném oblouku východní apsidy kostela sv. Jiří v Reichenau-Oberzell“ (s. 67).

PhDr. Lubomír Jan Konečný
Muzeum města Brna

Lubomír Jan Konečný: Malby v apsidě rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě
In: Historica Atrium IV. Sborník k 80. narozeni- nám prof. PhDr. Josefa Chadraby, CSc. Acta Universitatis Palackiane Olomucensis, Phil-Aest. 23, Olomouc 2002, s. 51-85.

Popis maleb s ukázkami pokračuje 4. částí:

Třetí pás maleb

ZPĚT na začátek strany
Chybí odborná analýza
Pokračování ...
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu